Γενικοί όροι ­συναλλαγών

Επικοινωνία με κεντρικά

 +49 211 88 26 88 26

 +49 211 88 26 16 00

 info.de@timocom.com

1. Γενικά

(1) Για όλες τις παραδόσεις και υπηρεσίες που απορρέουν από αυτή τη συμβατική σχέση ισχύουν αποκλειστικά οι ακόλουθοι όροι. Οι όροι και οι υποχρεώσεις του Χρήστη δεν είναι δεσμευτικοί, ακόμη κι αν η TIMOCOM δεν αντιτίθεται ρητά σε αυτούς. Η προσφορά της TIMOCOM προορίζεται αποκλειστικά για επιχειρήσεις υπό την έννοια του §14 του γερμανικού Αστικού Κώδικα για επαγγελματική χρήση.

(2) Η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τους όρους αυτούς στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης. Η TIMOCOM πληροφορεί τους χρήστες σχετικά με την αλλαγή μέσω ρητής αναφοράς στο έντυπο τιμολόγησης ή στην Marketplace Smart Logistics System. Η συγκατάθεση του Χρήστη στους τροποποιημένους όρους θεωρείται δεδομένη, εάν αυτός δεν εκφράσει άμεσα αντίθετη γνώμη και το αργότερο πάντως εντός 1 μήνα από τη γνωστοποίηση. Σε περίπτωση διευθέτησης της πληρωμής τιμολογίου χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων, η συγκατάθεση θεωρείται δεδομένη.

(3) Τυχόν επεξηγήσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις της σύμβασης νοούνται ως αμετάκλητες μόνο εάν συμφωνούνται γραπτώς. Αν τα μέρη συμφωνούν ότι ένα τρίτο νομικό πρόσωπο δικαιούται τη χρήση της Marketplace Smart Logistics System, τότε το άλλο μέρος παρέχει σε αυτόν τον χρήστη ένα πληρεξούσιο για επεξηγήσεις της TIMOCOM.

(4) Όταν στην παρούσα σύμβαση αναφέρονται άτομα (π.χ. Χρήστης), η ονομασία απευθύνεται σε όλα τα πρόσωπα (α/θ/ο).

2. Αντικείμενο της σύμβασης

(1) Η TIMOCOM παρέχει στον Χρήστη δικαίωμα χρήσης μιας πλατφόρμας χρήστη έναντι καταβολής περιοδικού τέλους (εφεξής: Άδεια χρήσης). Το εύρος της άδειας χρήσης εξαρτάται από τη μεμονωμένη συμφωνία. Η TIMOCOM μπορεί να δίνει στον Χρήστη πρόσβαση, κατά την κρίση της, σε αυτήν την πλατφόρμα χρήστη (εφεξής: Marketplace Smart Logistics System) μέσω ενός προς εγκατάσταση λογισμικού, ενός συνδυασμού από όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης ή μιας διεπαφής για το υπάρχον περιβάλλον υλισμικού και λογισμικού. Η λειτουργία της Marketplace Smart Logistics System γίνεται με τη βοήθεια εξυπηρετητών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο οι οποίοι είναι προσβάσιμοι αποκλειστικά μέσω online σύνδεσης. Όλες οι διαδικτυακές υπηρεσίες παραδίδονται στην έξοδο του δρομολογητή του κέντρου δεδομένων που φιλοξενεί την πλατφόρμα.

Εξαιρούνται περίοδοι κατά τις οποίες οι εξυπηρετητές που χρησιμοποιούνται από την TIMOCOM δεν είναι προσβάσιμοι λόγω τεχνικών ή άλλων λόγων που δεν επηρεάζονται από την TIMOCOM, ή η TIMOCOM διεξάγει απαραίτητες για τη διατήρηση της συμβατικής παροχής εργασίες συντήρησης στους εξυπηρετητές, στους οποίους βλάβες κατά την πρόσβαση μπορεί να είναι αναπόφευκτες από τεχνικής απόψεως. Η TIMOCOM θα διεξάγει προβλέψιμη συντήρηση και αναβαθμίσεις κατά τις εργάσιμες ημέρες, αν είναι δυνατόν πριν από τις 07:30 ή μετά τις 18:00 και όλη την ημέρα τα Σαββατοκύριακα. Η TIMOCOM μπορεί να περιορίσει ή να διακόψει προσωρινά τις υπηρεσίες εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με επίσημες ή νομικές απαιτήσεις, για τη διατήρηση της ακεραιότητας του συστήματος ή για την προστασία των δεδομένων.

(2) Εάν η TIMOCOM διαθέσει στον Χρήστη πρόσβαση στην Marketplace Smart Logistics System μέσω ενός λογισμικού, τούτο μπορεί να γίνει, κατά την κρίση της, π.χ. ως προσφορά download ή και μέσω του App Store® της Apple®, του Google Play™, κτλ.. Η λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού δεν αποτελούν μέρος της παροχής υπηρεσιών της TIMOCOM, γίνονται από τον Χρήστη ανεξάρτητα και με ιδία ευθύνη. Κατά τη χορήγηση της άδειας πρόσβασης μέσω online εγγραφής με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή διαδικτυακής σύνδεσης, η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα να θέσει συγκεκριμένη αξίωση ως προς τη σύνθεση του κωδικού πρόσβασης, να συνδέσει την προσωπική μεμονωμένη πρόσβαση με μια ηλεκτρονική διεύθυνση email που δίνει ο Χρήστης ή να ορίσει τοπικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως π.χ. υπάρχουσες τεχνικές αυθεντικοποίησης του λειτουργικού συστήματος της τερματικής συσκευής του Χρήστη.

(3) Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή, προμήθεια και εφαρμογή του απαραίτητου υλισμικού και λογισμικού και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

(4) Η TIMOCOM έχει το δικαίωμα να διενεργεί τροποποιήσεις στα προϊόντα της στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και βελτιστοποίησης αυτών, στον βαθμό που αυτές δεν περιορίζουν σημαντικά τις λειτουργικές επιδόσεις των προϊόντων.

(5) Η TIMOCOM μπορεί να μεταφέρει στον Χρήστη ενημερώσεις για προσφορές, ληφθείσες κοινοποιήσεις ή συναλλαγές μέσω της Marketplace Smart Logistics System. Η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού του αριθμού, της διάρκειας προβολής και φύλαξης αυτών των μηνυμάτων.

3. Δικαίωμα χρήσης

(1) Το δικαίωμα χρήσης που χορηγείται με την παρούσα σύμβαση ισχύει μόνο για το εκάστοτε συμφωνηθέν εύρος, π.χ. για έναν συγκεκριμένο αριθμό προσωπικών μεμονωμένων προσβάσεων (Accounts), συναλλαγών ή έναν συμφωνηθέντα όγκο δεδομένων στις εμπορικές δραστηριότητες του Χρήστη στην επαγγελματική εγκατάσταση που αναφέρεται στη σύμβαση, μισθωτού ή μη μισθωτού, στην Marketplace Smart Logistics System, και νοείται ως μη εκχωρητέο προς τρίτους ή άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις ή χώρους χρήσης. Κατά τη χρήση της άδειας πρόσβασης μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης ή διαδικτυακής σύνδεσης, υπάρχει μόνο ένα ταυτόχρονο δικαίωμα χρήσης σε ένα χρονικό διάστημα για έναν λογαριασμό, τόσο ως προς την τερματική συσκευή και/ή τον περιηγητή (συντρέχουσα άδεια).

(2) Το δικαίωμα χρήσης καλύπτει μόνο την καταχώρηση και αναζήτηση εμπορικών δεδομένων στο πνεύμα των συνήθων εμπορικών πρακτικών. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι αληθή και να τεκμηριώνονται, κατόπιν αιτήματος, στην TIMOCOM. Τα πεπαλαιωμένα ή συλλεγμένα δεδομένα πρέπει να διαγράφονται, εφόσον δεν υφίστανται νομικές υποχρεώσεις φύλαξης. Απαγορεύεται η χρήση για τους εξής σκοπούς ή περιεχόμενα:
α) Ανεπιθύμητα μηνύματα, όπως παραδείγματος χάριν spam, μαζικά μηνύματα, διαφήμιση γενικού περιεχομένου και γενικές προσφορές.
β) Παράνομους σκοπούς, λανθασμένα στοιχεία, απάτες ή παραπλανήσεις.
γ) Παραβίαση δικαιωμάτων, όπως παραδείγματος χάριν δικαιωμάτων προσωπικότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή της ιδιωτικής ζωής τρίτων.
δ) Συλλογή δεδομένων, κυρίως αυτών που καθιστούν εφικτή τη δημιουργία προφίλ άλλου χρήστη.
ε) Εισαγωγή κωδικών προγραμμάτων που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα μιας τερματικής συσκευής ή αυτού του λογισμικού.
στ) Περιεχόμενα που εμποδίζουν, επιβαρύνουν ή βλάπτουν την TIMOCOM ή τρίτους, όπως π.χ. άλλους χρήστες, για παράδειγμα καλέσματα σε εμπορικούς αποκλεισμούς, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη παρακολούθηση (stalking), απειλή, προσβολή, συκοφαντία, διάκριση, εκδηλώσεις μίσους, βλάβη της επιχείρησης, δηλώσεις σεξουαλικής φύσεως, εικόνες βιαιότητας, βίας ή γύμνιας.
ζ) Περιεχόμενα που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή αντιβαίνουν τους καλούς τρόπους, ή περιεχόμενα, για τη μεταβίβαση των οποίων ο χρήστης δεν είναι αρμόδιος.

(3) Τα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα στην Marketplace Smart Logistics System επιτρέπεται να εξάγονται αποκλειστικά μέσω της υπάρχουσας λειτουργίας εξαγωγής ή εκτύπωσης. Μία αυτοματοποίηση της χρήσης της Marketplace Smart Logistics System, είτε μέσω μίας θύρας, ξένου λογισμικού, διαδικτυακών ρομπότ, σκριπτ ή λοιπών βοηθητικών μέσων, που αποκλίνουν από τα πρότυπα των κοινών περιηγητών, όπως π.χ. Chrome™, Firefox® ή Microsoft Edge®, χρήζει έγγραφης έγκρισης της TIMOCOM.

Όλες οι προσφορές της TIMOCOM, οι οποίες, με ένα σταθερό τίμημα, παρέχουν χρήση απεριορίστου εύρους, υπόκεινται στην αρχή της δίκαιης χρήσης. Με αυτή την αρχή, η TIMOCOM θέλει να διατηρεί για όλους τους χρήστες μια δίκαιη και υψηλής ποιότητας εμπειρία χρήσης. Συνεπώς, η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα λήψης κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό του δικαιώματος χρήσης ενός χρήστη, σε περίπτωση που αυτός, με τη μεμονωμένη συμπεριφορά χρήσης, αξιώνει τις πηγές της TIMOCOM κατά έναν τρόπο ο οποίος επηρεάζει όχι μόνο ασήμαντα τη δίκαιη κατανομή της διαθέσιμης χωρητικότητας του εξυπηρετητή, του εύρους ζώνης ή της χωρητικότητας της μνήμης. Τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να πραγματοποιηθούν π.χ. με περιορισμό του αριθμού των ερωτήσεων ή συναλλαγών ανά λεπτό που αφορούν σε μια άδεια ή περιορισμό του χώρου μνήμης.

(4) Η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος διακοπής της σύνδεσης ενός χρήστη με την Marketplace Smart Logistics System και διαγραφής στοιχείων, όταν αντίκεινται στη ισχύουσα νομοθεσία ή στα χρηστά ήθη. Το αυτό ισχύει όταν η χρήση εκ μέρους του Χρήστη ενέχει τεχνικούς κινδύνους για τη δομή του Λογισμικού, μιας εφαρμογής ή της Marketplace Smart Logistics System.

(5) Εάν ο Χρήστης αθετήσει μια συμβατική υποχρέωση, ιδίως τις υποχρεώσεις βάσει των Εδ. 3 (1), (2) ή (8), Εδ. 4 (1), Εδ. 5 (2) ή (4) ή Εδ. 7 (2) ή (3), ή εάν δεν αποκαταστήσει την παραβίαση οιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης, τότε η TIMOCOM αποδεσμεύεται από την υποχρέωση για παροχή («διακοπή παροχής»), διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για τις υπηρεσίες της. Εάν ένας αποκλεισμός λόγω αθέτησης σύμβασης από τον χρήστη που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα διαρκεί περισσότερο από 14 ημέρες, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ακυρωθεί για το μέλλον μετά από αυτό το χρονικό σημείο.

(6) Για κάθε παράβαση των Εδαφίων 3 (1) ή (2), ή Εδ. 5 (2), (4) ή (5), για την οποία υπαίτιος είναι ο Χρήστης, υποχρεούται να καταβάλει συμβατική ποινή που αντιστοιχεί στο τέλος δωδεκάμηνης χρήσης. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να στοιχειοθετήσει πρόκληση ζημίας μικρότερης αξίας.

(7) Ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την TIMOCOM για κάθε σχετική εταιρική τροποποίηση στο εμπορικό μητρώο ή το μητρώο επιτηδευμάτων αμέσως μετά τη δήλωση τροποποίησης. Τούτο αφορά κυρίως μετατροπές, αλλαγές διευθύνσεων καθώς και την αποχώρηση ή την είσοδο δικαιούχων αντιπροσώπευσης καταχωρημένων στο εμπορικό μητρώο ή το μητρώο επιτηδευμάτων.

(8) Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί τις άδειες, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τις άδειες ή τις εγγραφές που απαιτούνται για την εργασία του διαθέσιμες και ενημερωμένες για υποβολή στην TIMOCOM. 

3a. Δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής Προφίλ επιχείρησης

(1) Η εφαρμογή Προφίλ επιχείρησης δίνει στον Χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον έχει συμφωνηθεί, να βλέπει υπάρχοντα εταιρικά δεδομένα χρηστών της Marketplace Smart Logistics System.

(2) Ο Χρήστης δύναται, επιπροσθέτως, να ρυθμίσει στην Marketplace Smart Logistics System και τα δικά του εταιρικά δεδομένα για ενημέρωση και εμφάνιση σε τρίτους. Πρόσβαση στα αναλυτικά εταιρικά στοιχεία τρίτων αποκτά ο Χρήστης κατόπιν διάθεσης των δικών του αναλυτικών εταιρικών στοιχείων.

(3) Τα δεδομένα παρέχονται προς εμπορική χρήση εντός του συνήθους φάσματος επιχειρηματικών πρακτικών. Η αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων, ολική ή μερική, απαγορεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

(4) Τα στοιχεία πρέπει να είναι επίκαιρα. Εφόσον η TIMOCOM λάβει πληροφορίες για ανακρίβειες ή ατέλειες σε στοιχεία του Χρήστη, μπορεί να ενημερώσει τον Χρήστη για αυτό το σφάλμα. Εάν ο Χρήστης δεν διορθώσει ή δεν συμπληρώσει τα στοιχεία του μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή των πληροφοριών από την TIMOCOM, τότε η TIMOCOM εξουσιοδοτείται από τον Χρήστη, αλλά όχι υποχρεωτικά, να διορθώσει ή να συμπληρώσει αυτά τα στοιχεία εκ μέρους του και με δική του ευθύνη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έναρξης εργασιών στην εφορία.

(5) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω Παραγράφων (3) και (4), η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεσμεύσει τα στοιχεία και την πρόσβαση του Χρήστη στην εφαρμογή Προφίλ επιχείρησης.

(6) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3b. Δικαίωμα χρήσης των εφαρμογών Φορτία και Φορτηγά

(1) Οι εφαρμογές Φορτία και Φορτηγά επιτρέπουν στον Χρήστη, εφόσον συμφωνηθεί, την καταχώριση της χωρητικότητας οχημάτων και προσφορών φορτίων καθώς και την αναζήτηση στις προσφερόμενες χωρητικότητες οχημάτων και τα φορτία, για διεθνείς οδικές μεταφορές, μέσω της Marketplace Smart Logistics System.

(2) Η καταχώριση πρέπει να είναι πλήρης, σε απλή γραμματοσειρά, χωρίς πρόσθετα κενά ή άλλους χαρακτήρες έμφασης και με τα σωστά στοιχεία εντός των προβλεπόμενων πεδίων εισαγωγής. Η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράφει αυτομάτως εισηγμένα στοιχεία, τα οποία δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια και/ή όσα ορίζονται στο Εδάφιο 3 Παρ. 2.

(3) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3c. Δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής Διαδρομές & Έξοδα

(1) Η εφαρμογή Διαδρομές & Έξοδα δίνει τη δυνατότητα στον Χρήστη, στον βαθμό που έχει συμφωνηθεί, να μεταδίδει δεδομένα μέσω διαδικτύου για τη διαμόρφωση χαρτών και τον υπολογισμό διαδρομών. Οι διαμορφωμένοι χάρτες υπόκεινται στο σύνολό τους, όπως όλοι οι γεωγραφικοί χάρτες, σε συνεχείς τροποποιήσεις και δεν αντιστοιχούν ποτέ επακριβώς στην πραγματικότητα. Συνεπώς, η TIMOCOM δεν ευθύνεται για τη διαφύλαξη της ορθότητας των διαμορφωμένων χαρτών και λοιπών δεδομένων. Η απορρέουσα εκ της συμβάσεως ευθύνη της TIMOCOM περιορίζεται στην παροχή, επεξεργασία και απεικόνιση των δεδομένων για τον Χρήστη.

(2) Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που απεικονίζονται στην εφαρμογή Διαδρομές & Έξοδα παρέχονται από τρίτους. Συνεπώς, η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση σε περίπτωση μη σωστής και έγκαιρης τήρησης των υποχρεώσεων τρίτων, εκτός εάν ο Χρήστης αποδείξει ότι η υπαιτιότητα βαραίνει την TIMOCOM.

(3) Η εφαρμογή Διαδρομές & Έξοδα μπορεί, κατά την αναζήτηση, να θέσει προτεραιότητες στους στόχους σύμφωνα με τα εκάστοτε τοπωνύμια ή τους ταχυδρομικούς κωδικούς. Δυνατή είναι, παράλληλα, η εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης με αποκλίνοντα τοπωνύμια ή πολλαπλές ονομασίες. Η TIMOCOM δεν επωμίζεται την ορθή αυτόματη επιλογή της επιθυμητής τοποθεσίας μέσω του προγράμματος. Επίσης, η TIMOCOM δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα ή αρτιότητα όλων των παρεμφερών δεδομένων, όπως ταχυδρομικοί κωδικοί, στοιχεία δρόμων ή λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες. Οι χάρτες υπόκεινται σε διαρκείς τροποποιήσεις βάσει της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τα στοιχεία, καθώς και την ορθότητα και την ποιότητα των χαρτών.

(4) Το υλικό των χαρτών και τα λοιπά παρεμφερή στοιχεία (δορυφορικές λήψεις, πληροφορίες διοδίων, κυκλοφοριακοί περιορισμοί, POI, κτλ.) παρέχονται από τους δικαιοπαρόχους. Οι χάρτες, τα συναφή στοιχεία και οι λειτουργικές ικανότητες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της TIMOCOM και/ή των δικαιοπαρόχων και εταίρων της. Επιπλέον, προστατεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις και τη νομοθεσία της χώρας, εντός της οποίας χρησιμοποιούνται. Η TIMOCOM παρέχει στον Χρήστη μια μη εκχωρητέα, μη αποκλειστική άδεια περαιτέρω εκμετάλλευσης των χαρτών οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της TIMOCOM, για εσωτερική χρήση αποκλειστικά από τον Χρήστη. Ο Χρήστης απαγορεύεται να αναπαράγει, κατατέμνει, εξάγει, τροποποιεί ή να δημιουργεί παράγωγα εξ αυτών προϊόντα. Ο Χρήστης απαγορεύεται να διαδίδει τον πηγαίο κώδικα, τα πηγαία αρχεία ή τη διάρθρωση των χαρτών, ολικά ή εν μέρει, ή να προκαλεί τη διάδοση αυτών, και δη ούτε μέσω αναδιάρθρωσης, κατάτμησης ή ανακατασκευής αντικειμενικού κώδικα ή μέσω άλλων οδών. Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τα προϊόντα για τη λειτουργία εταιρείας παροχής υπηρεσιών ή για άλλους σκοπούς οι οποίοι περιλαμβάνουν την επεξεργασία χαρτών από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο Χρήστης δε διατηρεί δικαιώματα ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας παραμένουν συνολικά στον δικαιοπάροχο. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αποσιώπηση ή αφαίρεση των υποδείξεων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αναφοράς πηγών ή επιφύλαξης κυριότητας εντός ή επί των χαρτών.

(5) Εάν τρίτοι προμηθευτές αυξήσουν τις τιμές προς την TIMOCOM, οι οποίες ίσχυαν κατά τη σύναψη της σύμβασης, η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος αύξησης των τιμών που αφορούν επ' αμοιβή άδειες εκμετάλλευσης προς τον Χρήστη αντίστοιχα. Η αύξηση των τιμών ισχύει με την παρέλευση 4 εβδομάδων από τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα. Εάν η αύξηση των τιμών χρήσης της εφαρμογής Διαδρομές & Έξοδα υπερβεί το 10% εντός ενός ημερολογιακού έτους, παρέχεται στον Χρήστη έκτακτο δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης το οποίο δύναται να επικαλεστεί εντός 2 εβδομάδων από την ανακοίνωση της αύξησης των τιμών.

(6) Η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης, επέκτασης, διαγραφής και εκ νέου κατηγοριοποίησης των διαμορφωμένων χαρτών και δεδομένων κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων και των ειδικεύσεων για τους διαμορφωμένους χάρτες και τις πρόσθετες λειτουργικές ικανότητες των χαρτών. Η TIMOCOM δεν υποχρεούται στην παράδοση ή διεξαγωγή εργασιών συντήρησης, άρσης σφαλμάτων, διορθώσεων (patch), ενημερώσεων (updates) ή βελτιώσεων (upgrades).

(7) Επιπρόσθετα, ισχύουν αυτοί οι όροι τελικών χρηστών (HERE Όροι χρήσης) καθώς και η δήλωση προστασίας δεδομένων (HERE Προστασία δεδομένων).

(8) Το περιεχόμενο και οι λειτουργίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για ενσωμάτωση σε υπάρχον σύστημα οχήματος. Ούτε καν για τους αισθητήρες ή για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών του οχήματος.

(9) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3d. Δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής εντοπισμού οχημάτων

(1) Εφόσον έχει συμφωνηθεί, η λειτουργία Εντοπισμός οχημάτων παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση στη λειτουργία τηλεματικής με την οποία ο Χρήστης μπορεί να μεταφέρει υπάρχοντα ραδιοκυματικά ή δορυφορικά δεδομένα των προσωπικών οχημάτων του, όπως π.χ. δεδομένα θέσης του Παγκοσμίου Συστήματος Θεσιθεσίας (GPS), των διαθέσιμων συσκευών εντοπισμού θέσης ή δεδομένων αισθητήρων λοιπών συστημάτων οχημάτων στην Marketplace Smart Logistics System (εφεξής: upload) και να παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστης προβολής για τον εαυτό του και για άλλους χρήστες της Marketplace Smart Logistics System (εφεξής: viewer) στο πλαίσιο της περιορισμένης διάθεσης. Η λειτουργία Εντοπισμός οχημάτων παρέχει ακόμα στον viewer τη δυνατότητα προβολής τέτοιων δεδομένων τηλεματικών συστημάτων σε οχήματα άλλων χρηστών, αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί η σχετική έγκριση για την προβολή αυτή. Απαραίτητο στοιχείο για την προβολή αυτών των δεδομένων είναι μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με έναν τηλεματικό πάροχο για τη λειτουργία upload, καθώς και μια άδεια της εφαρμογής Διαδρομές & Έξοδα ή ενός παρόμοιου κατάλληλου εργαλείου προβολής για απεικονίσεις χαρτών, το οποίο θα υποστηρίζεται από τη διεπαφή Εντοπισμός οχημάτων της TIMOCOM.

(2) Ο Χρήστης υποχρεούται, σε περίπτωση που έχει επιλέξει την προβολή των στοιχείων του τηλεματικού συστήματος του οχήματός του σε έναν viewer, να διασφαλίσει τη συνεχή διάθεση των στοιχείων αυτών για το συμφωνημένο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής. Ο ίδιος ο Χρήστης έχει την ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη μεταβίβαση των δεδομένων προς την TIMOCOM.

(3) Απαγορεύεται η χρήση και η επεξεργασία δεδομένων τηλεματικών συστημάτων εντός ξένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν μισθωθεί ή χρονομισθωθεί μόνιμα από τον Χρήστη, σε περίπτωση που δεν υπάγονται στην προαναφερόμενη Παράγραφο 1 που αναφέρεται στην έγκριση μεταξύ 2 χρηστών της Marketplace Smart Logistics System. Το upload τηλεματικών δεδομένων υπεργολάβων οι οποίοι εργάζονται τακτικά ή σε μόνιμη βάση για τον Χρήστη χρήζει έγκρισης της TIMOCOM. Σε περίπτωση παράβασης της παραγράφου αυτής, η TIMOCOM δικαιούται να κλειδώσει τα δεδομένα του σχετικού τηλεματικού συστήματος.

(4) Η χρήση τηλεματικών δεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για τον συντονισμό των σχετικών οχημάτων και/ή τηλεματικών συστημάτων στο πλαίσιο του σκοπού που επιδιώκεται μέσω της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η ονομασία των εν λειτουργία τηλεματικών συστημάτων με πραγματικά ονόματα φυσικών προσώπων (π.χ. ονόματα των οδηγών) στο πλαίσιο της υπηρεσίας.

(5) Ο Χρήστης ενημερώνει όλα τα άτομα που είναι εξοπλισμένα με ένα τηλεματικό σύστημα πριν από την έναρξη της χρήσης ως προς την εκχωρημένη συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων από την TIMOCOM, το είδος των επεξεργασμένων δεδομένων, τον σκοπό και τη χρονική διάρκεια της επεξεργασίας, τις συμμετέχουσες στην επεξεργασία δεδομένων εταιρείες, καθώς και για τη δυνατότητα παύσης της μεταβίβασης δεδομένων.
Εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η συναίνεση των ατόμων που είναι εξοπλισμένα με ένα τηλεματικό σύστημα, ο Χρήστης βεβαιώνει ότι έχει στη διάθεσή του σε γραπτή μορφή όλες τις απαραίτητες συναινέσεις ή άλλες από την εκάστοτε εφαρμόσιμη νομοθεσία επιτρεπτές εναλλακτικές μορφές συναίνεσης (π.χ. εταιρικές συμφωνίες). Ο Χρήστης υποχρεούται στη φύλαξη σχετικών αποδείξεων για τη χρονική διάρκεια δύο ετών από τη λήξη της σύμβασης και στην προσκόμισή τους προς την TIMOCOM, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε πρωτότυπη μορφή.

(6) Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί προστασίας δεδομένων, και δη των προαναφερόμενων παραγράφων 4 ή 5 από πλευράς Χρήστη, η TIMOCOM δικαιούται την άμεση καταγγελία της σύμβασης με τον Χρήστη. Ο Χρήστης αποδεσμεύει την TIMOCOM από οποιεσδήποτε αξιώσεις που απορρέουν από τη μη τήρηση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων εκ μέρους του Χρήστη ή σχετίζονται με αυτήν, και δη των προαναφερόμενων παραγράφων 4, ή 5.

(7) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3e. Δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής Προκηρύξεις

(1) Η εφαρμογή Προκηρύξεις δίνει στον Χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον έχει συμφωνηθεί, να προκηρύσσει σταθερές παραγγελίες από τον κλάδο μεταφορών και logistics σε μια ομάδα-στόχο που έχει επιλέξει (εφεξής: (Αναθέτων) ή να δίνει προσφορές για μια προκήρυξη (εφεξής: Προσφέρων). Η εφαρμογή Προκηρύξεις επιτρέπει στον Χρήστη να περιγράφει προσφορές, να συλλέγει προσφορές για την προετοιμασία της ανεξάρτητης σύναψης σύμβασης, να τις επεξεργάζεται και να τις μεταβιβάζει.

(2) Το δικαίωμα χρήσης του Αναθέτοντος άρχεται με την καταγραφή της πληρωμής στο πρώτο τιμολόγιο της TIMOCOM ή με την παροχή πρόσβασης στην εφαρμογή Προκηρύξεις από την TIMOCOM.

(3) Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν συνιστά δεσμευτική πρόταση, αλλά ειδοποίηση για υποβολή προσφορών και δεν υποχρεώνει σε σύναψη σύμβασης. Ο Αναθέτων λαμβάνει γνώση ότι μια προσφορά τιμής αφορά αποκλειστικά στην υπηρεσία που προσφέρει. Μια σύμβαση μπορεί να τεθεί σε ισχύ κατόπιν συμφωνίας και δήλωσης μεταξύ του παρόχου του φορτίου και του προσφέροντα.

(4) Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής δεσμεύεται ως προς την προσφορά που καταθέτει για 1 μήνα πέρα από την προθεσμία της Προκήρυξης Διαγωνισμού.

(5) Η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεσμεύει τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς έλεγχο της νομιμότητας, πληρότητας και συνοχής για έως και 2 ολόκληρες εργάσιμες μέρες από την κατάθεσή τους, αλλά και τις προσφορές των ενδιαφερόμενων αγοραστών. Μια προσφορά κρίνεται ως καταχρηστική ιδίως όταν αντίκειται στο ισχύον δίκαιο, σε διοικητικές αποφάσεις, δικαιώματα τρίτων ή στα χρηστά ήθη. Μια προσφορά νοείται ως ανεπαρκής όταν λείπουν κύρια στοιχεία της σύμβασης ή απαραίτητες πληροφορίες, π.χ. σχετικά με απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες χρήσης. Μια προσφορά νοείται για παράδειγμα ως μη σοβαρή όταν υπερισχύει ο διαφημιστικός χαρακτήρας ή σχετίζεται με μεμονωμένη μεταφορά.

(6) Εάν η TIMOCOM διαπιστώσει ότι παραβιάζεται η παράγραφος 5 από τον Αναθέτοντα ή τον Ενδιαφερόμενο αγοραστή, ακόμη κι αν η διαπίστωση έπεται της κοινοποίησης προσφοράς, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει την προσφορά από την εφαρμογή Προκηρύξεις, να τη δεσμεύσει ή ακόμη και να μην προβεί στην κοινοποίησή της, διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης.

(7) Η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος κοινοποίησης στην εφαρμογή Προκηρύξεις μόνο των προσφορών ενός Αναθέτοντος/πελάτη, ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον μέση πιστοληπτική ικανότητα, πιστοποιημένη από φημισμένο οργανισμό αξιολόγησης και εφόσον η τρέχουσα συγκυρία δεν ενέχει συγκεκριμένους οικονομικούς κινδύνους για την έκβαση της συναλλαγής. Η μέση πιστοληπτική ικανότητα αντιστοιχεί, π.χ. σε δείκτη πάνω από το 300 του οργανισμού αξιολόγησης Creditreform e.V για τη Γερμανία, σε «Β» του Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ή σε «R» του οργανισμού αξιολόγησης Coface AG για την Ευρώπη. Εάν η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Αναθέτοντος μειωθεί κατά τη διάρκεια της προσφοράς κάτω από τη στάθμη αυτή ή κάποια ισοδύναμή της, ή εάν η TIMOCOM διαπιστώσει την ύπαρξη συγκυριών που ενέχουν συγκεκριμένους κινδύνους για τη μεταγενέστερη διευθέτηση του πληρωτέου επί των προσφορών, η TIMOCOM δύναται να τερματίσει την προσφορά άμα τη γνωστοποίηση της επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας ή να την αναστείλει έως την ανάκαμψη της πιστοληπτικής ικανότητας.

(8) Η TIMOCOM έχει το δικαίωμα να μεταδίδει τις προσφορές για την Προκήρυξη Διαγωνισμού ή την αξιολόγηση μιας Προκήρυξης Διαγωνισμού παράλληλα προς την ικανοποίηση της οικονομικής αξίωσης που απορρέει από αυτή την Προκήρυξη Διαγωνισμού.

(9) Η TIMOCOM διατηρεί έναν ιδιαίτερο τομέα για ειδικές ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες Προκηρύξεις Διαγωνισμού από πιθανούς Ενδιαφερόμενους αγοραστές. Η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παρατείνει την Προκήρυξη Διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την απάντηση σε ειδικό ερώτημα, εφόσον αυτό εκτείνεται πέραν της 1 εργάσιμης ημέρας. Η TIMOCOM επιφυλάσσεται επιπλέον του δικαιώματος να διαγράφει τέτοιες καταχωρήσεις που αντιτίθενται στο Εδάφιο 3 Παράγραφος 2 αυτών των όρων.

(10) Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για το σύνολο των στοιχείων και προσφορών που παρέχει στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα οποία η TIMOCOM δημοσιοποιεί ή προωθεί μέσω της εφαρμογής Προκηρύξεις. Η TIMOCOM δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα στοιχεία αυτά ή την εκτέλεση των συμβάσεων ή δηλώσεων εμπιστευτικότητας που προκύπτουν από αυτά και δεν συμμετέχει η ίδια ως συμβαλλόμενο μέρος. Η TIMOCOM δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα στοιχεία και την παραγωγική ικανότητα των Ενδιαφερόμενων αγοραστών, ιδίως όταν αυτοί καλούνται να υποβάλλουν προσφορά κατόπιν επιθυμίας του Αναθέτοντος/πελάτη.

(11) Η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει προσφορές Ενδιαφερόμενων αγοραστών ή να μην τις λαμβάνει υπόψη κατά την προώθηση στην εφαρμογή σε περίπτωση που αντιληφθεί γεγονότα που ενέχουν συγκεκριμένους κινδύνους για την παραγωγική ικανότητα του Ενδιαφερόμενου αγοραστή και/ή επιβάλλουν σε αυτόν νομική ή διοικητική απαγόρευση ιδίας διεκπεραίωσης της ανατεθειμένης παροχής. Η TIMOCOM δύναται επίσης να διαγράφει ή να μη λαμβάνει υπόψη κατά την προώθηση στην εφαρμογή τέτοιες προσφορές από Ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι οποίοι δεν συναλλάσσονται επ' ονόματι και για λογαριασμό των ιδίων.

(12) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Εναλλακτικά, η συμβατική σχέση δύναται να αιτιολογηθεί με μεμονωμένη σύναψη και τελειώνει αυτόματα με το τέλος της προκήρυξης χωρίς να απαιτείται ειδική καταγγελία. Το δικαίωμα χρήσης του Ενδιαφερόμενου αγοραστή ο οποίος καλείται από τον Αναθέτοντα/πελάτη να καταθέσει προσφορά λήγει με την παρέλευση της Προκήρυξης Διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται ειδική καταγγελία εκ μέρους του, πέρα από το δικαίωμα χρήσης που απορρέει από την υφιστάμενη σύμβαση άδειας χρήσης.

3f. Δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής Αποθήκη

(1) Η εφαρμογή Αποθήκη δίνει στον Χρήστη τη δυνατότητα, στον βαθμό που έχει συμφωνηθεί, να παρέχει αποθηκευτικούς χώρους και να ελέγχει τους παρεχόμενους αποθηκευτικούς χώρους. Η δημοσίευση των προσφορών μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω της Marketplace Smart Logistics System όσο και μέσω της δημόσια προσβάσιμης ιστοσελίδας της TIMOCOM καθώς και μέσω άλλων πλατφορμών της TIMOCOM.

(2) Τα πεπαλαιωμένα στοιχεία πρέπει να διαγράφονται αμέσως. Η καταχώριση πρέπει να είναι πλήρης, σε απλή γραμματοσειρά, χωρίς πρόσθετα κενά ή άλλους χαρακτήρες έμφασης και με τα σωστά στοιχεία εντός των προβλεπόμενων πεδίων εισαγωγής. Η TIMOCOM επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράφει αυτομάτως εισηγμένα στοιχεία, τα οποία δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια και/ή όσα ορίζονται στο Εδάφιο 3 Παρ. 2.

(3) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3g. Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας Messenger

(1) Η υπηρεσία Messenger επιτρέπει στον Χρήστη, κατόπιν συμφωνίας, να αποστέλλει κοινοποιήσεις εντός της αγοράς Smart Logistics System σε έναν άλλον εγγεγραμμένο για τη λειτουργία χρήστη.

(2) Η υπηρεσία Messenger δεν αντικαθιστά τα γενικά επίσημα μέσα επικοινωνίας και ειδικά δεν ενδείκνυται για τη μεταβίβαση κλήσεων κινδύνου ή άλλων παρόμοιων συναγερμών σε αρμόδιες εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες.

(3) Προϋπόθεση χρήσης αποτελεί η δημιουργία και η συντήρηση ενός εταιρικού προφίλ. Με την εγκατάσταση της υπηρεσίας Messenger, ένας χρήστης μπορεί να εμφανίζεται ως έτοιμος για τη λήψη ειδοποιήσεων στην Marketplace Smart Logistics System. Για το περιεχόμενο των απεσταλμένων ειδοποιήσεων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε εγγεγραμμένος χρήστης. Οι απεσταλμένες ειδοποιήσεις των χρηστών δεν αποτελούν άποψη της TIMOCOM, ούτε συμφωνεί με αυτές η TIMOCOM, ούτε και τις ενστερνίζεται.

(4) Η TIMOCOM δεν εγγυάται την πλήρωση του στόχου της ειδοποίησης. Επίσης, δεν διασφαλίζεται ότι το άτομο που δηλώνεται ως αποστολέας ή παραλήπτης μιας ειδοποίησης ταυτίζεται πραγματικά με το αποστέλλον ή λαμβάνον άτομο.

(5) Η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένη, τηρώντας το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών, να ελέγχει τις ειδοποιήσεις ενός χρήστη και σε περίπτωση παραβίασης του Εδαφίου 3 (2) αυτών των όρων να μπλοκάρει αυτές τις ειδοποιήσεις ή να αποκλείει τα δεδομένα του Χρήστη ή την πρόσβασή του στην υπηρεσία Messenger.

(6) Ο Χρήστης, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Messenger, δηλώνει σύμφωνος με την αποθήκευση μιας ειδοποίησης η οποία αποστέλλεται μέσω της υπηρεσίας Messenger από την TIMOCOM, τηρώντας το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών σε έναν εξυπηρετητή για τη διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών προς μεταβίβαση στον εκάστοτε επιλεγμένο χρήστη, καθώς και με τη δυνατότητα προβολής αυτής της ειδοποίησης. Η TIMOCOM κρατάει την ειδοποίηση στον εξυπηρετητή για τον Χρήστη, μέχρι να διαγραφεί η ειδοποίηση κατόπιν επιθυμίας όλων των μετεχόντων στην επικοινωνία χρηστών ή περάσει διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη σύνταξη και αποστολή της ειδοποίησης, εφόσον δεν ορίζεται άλλως εκ του νόμου, δεν απαιτείται δικαστικώς ή επισήμως, δεν απαγορεύεται ή διατάζεται. Με το πέρας του ελάχιστου διαστήματος αποθήκευσης, ο Χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνει διαγραφή της ειδοποίησης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

(7) Η τήρηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων φύλαξης ως προς τις ειδοποιήσεις εναπόκειται αποκλειστικά στον Χρήστη. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει διαθέσιμη για τον Χρήστη μια λειτουργία εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η χωριστή φύλαξη.

(8) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3h. Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας Interface

(1) Η TIMOCOM μπορεί να επιτρέπει στον Χρήστη τη σύνδεση μεταξύ υπαρχόντων συστημάτων τρίτων στον Χρήστη και της Marketplace Smart Logistics System μέσω Interface.

(1.1) To Interface Ανταλλαγή φορτίων παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον συμφωνηθεί, ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ενός λογισμικού συστήματος διαχείρισης μεταφορών που υπάρχει στον Χρήστη και της Marketplace Smart Logistics System.

(1.2) To Interface Εντοπισμός οχημάτων παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον συμφωνηθεί, ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ενός λογισμικού που υπάρχει στον Χρήστη και της Marketplace Smart Logistics System. Οι νομικοί κανονισμοί περί προστασίας δεδομένων της εφαρμογής Εντοπισμός οχημάτων εφαρμόζονται αναλόγως στα δεδομένα τηλεματικής.

(1.3) To Interface Εντολές μεταφοράς παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον συμφωνηθεί, ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ενός συστήματος τρίτου που χρησιμοποιεί ο Χρήστης και της Marketplace Smart Logistics System.

(1.4) To Interface Παρακολούθηση αποστολών παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον συμφωνηθεί, ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ενός λογισμικού συστήματος διαχείρισης μεταφορών που υπάρχει στον Χρήστη και της Marketplace Smart Logistics System.

(2) Η γραφική επιφάνεια χρήσης δεν περιλαμβάνεται. Για την απεικόνιση των περιεχομένων της Marketplace Smart Logistics System ίσως απαιτείται η συμφωνία περαιτέρω αδειών χρήσης. Ο Χρήστης διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τις επιλογές για τη χρήση της διεπαφής έχουν άδεια με προσωπική ατομική πρόσβαση στην Marketplace Smart Logistics System της TIMOCOM. Χωρίς μια συμφωνημένη προσωπική ατομική πρόσβαση, τα άτομα δεν εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν τη διεπαφή και την Marketplace Smart Logistics System, ούτε να ονομάζονται ως επαφή για μια συγκεκριμένη συναλλαγή.

(3) Η σύνδεση του υπάρχοντος συστήματος τρίτου του Χρήστη στη διεπαφή και, συνεπώς, στην Marketplace Smart Logistics System γίνεται από τον Χρήστη με ιδία ευθύνη. Η TIMOCOM μπορεί να στηρίξει τον Χρήστη παρέχοντας μια τεχνική περιγραφή της Interface. Η τεχνική περιγραφή προϊόντος δεν αποτελεί μέρος της παρούσας σύμβασης. Δεν διασφαλίζεται ότι η τεχνική περιγραφή προϊόντος είναι χρήσιμη χωρίς τεχνικές γνώσεις γύρω από τις Interface.

(4) Η TIMOCOM έχει στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των Interface της, κάτι που μπορεί να επηρεάσει και τη συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις των Interface. Κατά την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος, η TIMOCOM θα λάβει υπόψη της την κοινή κατάσταση της τεχνολογίας. Κατά την κυκλοφορία, η TIMOCOM θα ενημερώνει αναλόγως τον Χρήστη μιας νέας έκδοσης Interface. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, η TIMOCOM αποστέλλει την εκάστοτε τρέχουσα τεχνική περιγραφή της διεπαφής.
Κατόπιν έγγραφης κοινοποίησης της TIMOCOM, ο Χρήστης θα μεταφέρεται στη νεώτερη έκδοση της Interface το αργότερο 6 μήνες από την αποστολή αυτής της κοινοποίησης.

(5) Η σύνδεση του υπάρχοντος συστήματος τρίτου του Χρήστη στις Interface και, συνεπώς, στο σύστημα της TIMOCOM γίνεται από τον Χρήστη με ιδία ευθύνη. Ο Χρήστης φροντίζει να εξασφαλίσει τις τεχνικές προϋποθέσεις για τη σύνδεση του συστήματος στις τροποποιημένες Interface. Και οι δύο συμβαλλόμενοι υποχρεούνται σε υλοποίηση της διεπαφής όσο το δυνατόν με πιο γερό τρόπο και με τη χαμηλότερη δυνατή συντήρηση. Προσαρμογές και τροποποιήσεις στη Interface διαμορφώνονται από την TIMOCOM με όσο το δυνατόν πιο συμβατό τρόπο, προκειμένου για την ελαχιστοποίηση του κόστους προσαρμογής για τον Χρήστη.

(6) Η TIMOCOM ενημερώνει υπό μορφή κειμένου τον Χρήστη 6 μήνες πριν από την απενεργοποίηση της ισχύουσας Interface σχετικά με την αλλαγή.
Εάν ο Χρήστης δεν προβεί στις απαιτούμενες προσαρμογές, δεν αποκλείεται η λειτουργία να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Σε αυτή την περίπτωση, η TIMOCOM απαλλάσσεται της υποχρέωσης παροχής, διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα αξίωσης της συμφωνηθείσας αποζημίωσης για τις υπηρεσίες της. Αποκλίσεις από τον ως άνω οριζόμενο χρόνο αντίδρασης μπορούν να προκύψουν όταν νόμιμες απαιτήσεις απαιτούν εφαρμογή σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, όταν απαιτούνται προσαρμογές ασφαλείας για την προστασία του συστήματος του Χρήστη ή της TIMOCOM ή απαιτούνται διορθώσεις σφαλμάτων που αποκαθιστούν το εγγυημένο εύρος παροχών.

(7) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3i. Δικαίωμα χρήσης "Υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφων"

(1) Η αγορά Smart Logistics System δίνει στον Χρήστη, εφόσον συμφωνηθεί, πρόσβαση στην «Υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφων» (εφεξής: DMS), με την οποία μπορεί να μεταβιβάσει έγγραφά του μέσω της Marketplace Smart Logistics System (εφεξής: Upload) και να τα διαθέσει σε άλλους χρήστες για προβολή. Η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού των υπηρεσιών σχετικά με το φορμάτ, τον όγκο και την ποσότητα των εγγράφων. Κατά τη μεταφόρτωση, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη τα έγγραφα που είναι απαραίτητα και απαιτούνται νομικά για την αντίστοιχη δραστηριότητα. 

(2) Τα μεταφερόμενα από τον Χρήστη έγγραφα αποθηκεύονται κωδικοποιημένα στο EU. Η λήψη των δεδομένων γίνεται μέσω Download από τον σχετικώς εξουσιοδοτημένο χρήστη, ενώ τα δικαιώματα επ' αυτών των εγγράφων παραμένουν στον χρήστη που κάνει τη μεταβίβαση.

(3) Η υπηρεσία DMS δεν αντικαθιστά τα ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων, ειδικά δεν λαμβάνει χώρα καμία αναιρετικά ασφαλής, χρονικά απεριόριστη φύλαξη των εγγράφων από την TIMOCOM. Η τήρηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων φύλαξης ως προς τις ειδοποιήσεις εναπόκειται αποκλειστικά στον Χρήστη. Με το πέρας του δικαιώματος χρήσης, ο Χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνει διαγραφή των μεταβιβαζόμενων από αυτόν εγγράφων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

(4) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3j. Δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής Εντολές Mεταφοράς

(1) Η εφαρμογή Εντολές Mεταφοράς επιτρέπει στον χρήστη, εφόσον έχει συμφωνηθεί, τη μεταφόρτωση, την επεξεργασία, την αποστολή και προβολή δηλώσεων και εγγράφων για την τεκμηρίωση και υποστήριξη της σύναψης μιας σύμβασης μεταφοράς με ένα άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Για τον σκοπό αυτό, ο Χρήστης μπορεί να συντάσσει στην Marketplace Smart Logistics System σχέδια, να επεξεργάζεται έντυπα, να σχολιάζει δηλώσεις και να τα αποθηκεύει. Η TIMOCOM μπορεί να διαθέτει στον Χρήστη τις έως τώρα συναλλαγές υπό τη μορφή πινάκων.

(2) Άλλα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να είναι χρήστες της Marketplace Smart Logistics System καθώς και τρίτες επαφές που δημιουργεί ο ίδιος ο πάροχος φορτίου. Μια τέτοια τρίτη επαφή δεν λαμβάνει κανένα ιδίο δικαίωμα χρήσης για την Marketplace Smart Logistics System μέσω της αποστολής εγγράφων ή δηλώσεων.

(3) Για τεχνικούς λόγους, ορισμένα στοιχεία στα έντυπα μπορεί να είναι προρυθμισμένα. Η προρύθμιση δεν αποτελεί σύσταση της TIMOCOM. Ο Χρήστης προσαρμόζει αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με τις ανάγκες του με ιδία ευθύνη. Χάρη στις μεμονωμένες γλωσσικές ρυθμίσεις ενός χρήστη στην Marketplace Smart Logistics System, μπορούν να επηρεαστούν τίτλοι και περιγραφές εντός ενός εντύπου και, συνεπώς, να αποκλίνουν μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη μιας δήλωσης. Οι τίτλοι και οι περιγραφές σε έντυπα, καθώς και οι μεταφράσεις τους, χρησιμεύουν απλά στην εξυπηρέτηση του εκάστοτε χρήστη και αποτελούν μη δεσμευτικές προτάσεις διατύπωσης της TIMOCOM. Οι χρήστες κλείνουν ιδίες συμφωνίες για την ερμηνεία τέτοιων εννοιών σε τίτλους και περιγραφές του εντύπου. Ως προρύθμιση για το έγγραφο που χαρακτηρίζεται ως «δεσμευτικό» χρησιμεύει η γλωσσική ρύθμιση του συντάκτη του εντύπου.

(4) Ο Χρήστης γνωρίζει ότι με την υποβολή δηλώσεων συμφωνίας ως προς τα ουσιαστικά μέρη μιας μεταφοράς εντός της εφαρμογής Παραγγελίες μεταφοράς τίθεται σε ισχύ μια σύμβαση μεταξύ των συμμετεχόντων με τα βεβαιωμένα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

(5) Η TIMOCOM μπορεί να στηρίξει τον Χρήστη στην τήρηση των υποχρεώσεων φύλαξης. Για τον σκοπό αυτό, η TIMOCOM μπορεί να συγκεντρώνει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα των συναλλαγών έως και τη λήξη 10 οικονομικών ετών. Η ευθύνη για την τήρηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων φύλαξης εναπόκειται αποκλειστικά στον Χρήστη. Η TIMOCOM διατηρεί μια λειτουργία εξαγωγής για τα δεδομένα, ώστε να επιτρέπει στον Χρήστη χωριστή φύλαξη. Η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού του χώρου μνήμης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των συναλλαγών σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης χρήσης κατά το Εδάφιο 3.3 των παρόντων όρων, ενώ επιπλέον απαιτούμενος χώρος μνήμης χρήζει ειδικής συμφωνίας. Εάν ένας χρήστης αξιώσει πρόσβαση ή επιστροφή αυτών των αποθηκευμένων δεδομένων μετά το τέλος της σύμβασης παραχώρησης χρήσης, η TIMOCOM έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει αυτήν την πρόσβαση ή να επιστρέψει αυτά τα δεδομένα μετά από συμψηφισμό μιας ανάλογης αποζημίωσης κόστους και τυχόν ανοιχτών ακόμη οφειλών από την παρούσα σύμβαση άδειας χρήσης.

(6) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3k. Δικαίωμα χρήσης ψηφιακής δρομολόγησης μεταφορών

(1) Η ψηφιακή δρομολόγηση μεταφορών δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον συμφωνηθεί, να στείλει πρόταση τιμής και σχόλια σε έναν πάροχο προσφοράς ναύλων εντός της Marketplace Smart Logistics System.

(2) Η πρόταση τιμής βασίζεται στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην προσφορά και αποτελεί βάση για διαπραγμάτευση για τη σύναψη μιας συγκεκριμένης σύμβασης αποστολής. Η πρόταση συνδέεται με μια δεσμευτική περίοδο που θα επιλεγεί, μετά την οποία εναπόκειται στα μέρη να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, εάν δεν έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία. Εντός αυτής της περιόδου, ο χρήστης δεσμεύεται με την προτεινόμενη τιμή του. Η παραλαβή πρότασης τιμής δεν είναι δεσμευτική για τον πάροχο προσφοράς ναύλων.

(3) Για τεχνικούς λόγους, ορισμένα στοιχεία στα έντυπα μπορεί να είναι προρυθμισμένα. Η προρύθμιση δεν αποτελεί σύσταση της TIMOCOM. Ο Χρήστης προσαρμόζει αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με τις ανάγκες του με ιδία ευθύνη. Χάρη στις μεμονωμένες γλωσσικές ρυθμίσεις ενός χρήστη στην Marketplace Smart Logistics System, μπορούν να επηρεαστούν τίτλοι και περιγραφές εντός ενός εντύπου και, συνεπώς, να αποκλίνουν μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη μιας δήλωσης. Οι τίτλοι και οι περιγραφές σε έντυπα, καθώς και οι μεταφράσεις τους, χρησιμεύουν απλά στην εξυπηρέτηση του εκάστοτε χρήστη και αποτελούν μη δεσμευτικές προτάσεις διατύπωσης της TIMOCOM. Οι χρήστες κλείνουν ιδίες συμφωνίες για την ερμηνεία τέτοιων εννοιών σε τίτλους και περιγραφές του εντύπου. Ως προρύθμιση για το έγγραφο που χαρακτηρίζεται ως «δεσμευτικό» χρησιμεύει η γλωσσική ρύθμιση του συντάκτη του εντύπου.

(4) Εάν ο πελάτης προβεί στην ανάθεση, συνάπτεται δεσμευτική σύμβαση σύμφωνα με την ενότητα 3j) (εντολές μεταφοράς).

(5) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3l. Δικαίωμα χρήσης παρακολούθησης αποστολών

(1) Η εφαρμογή παρακολούθησης αποστολών επιτρέπει στον χρήστη, εφόσον συμφωνηθεί, να ανταλλάσσει εκτεταμένες πληροφορίες για μια αποστολή με άλλους εξουσιοδοτημένους χρήστες στην Marketplace Smart Logistics System ως μέρος μιας εντολής μεταφοράς. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να καταγράφονται, να ενημερώνονται και να κοινοποιούνται πληροφορίες κατάστασης, έγγραφα και δεδομένα GPS και, εάν είναι απαραίτητο, άλλα δεδομένα. Ο χρήστης μπορεί να στείλει πληροφορίες σχετικά με μια αποστολή σε τρίτους εμπλεκόμενους για προβολή.

(2) Για τη χρήση της εφαρμογής και την προβολή των περιεχομένων της Marketplace Smart Logistics System ίσως απαιτείται η συμφωνία περαιτέρω αδειών χρήσης.

(3) Η TIMOCOM μπορεί να εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με μια αποστολή στον χρήστη εντός ή εκτός της Marketplace Smart Logistics System κατά την κρίση της. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την αποστολή που παρέχεται αυτόματα από την TIMOCOM, τους υπεργολάβους της ή τους τρίτους παρόχους με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη δεν είναι δεσμευτική. 

(4) Η παρακολούθηση αποστολών δεν αντικαθιστά τα ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων, ειδικά δεν λαμβάνει χώρα καμία αναιρετικά ασφαλής, χρονικά απεριόριστη φύλαξη των πληροφοριών από την TIMOCOM. Η τήρηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων φύλαξης εναπόκειται αποκλειστικά στο χρήστη. Με το πέρας του δικαιώματος χρήσης, ο Χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνει διαγραφή των μεταβιβαζόμενων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

(5) Ο Χρήστης ενημερώνει όλα τα εμπλεκόμενα άτομα πριν από την έναρξη της χρήσης ως προς την εκχωρημένη συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων από την TIMOCOM, το είδος των επεξεργασμένων δεδομένων, τον σκοπό και τη χρονική διάρκεια της επεξεργασίας, τις συμμετέχουσες στην επεξεργασία δεδομένων εταιρείες, καθώς και για τη δυνατότητα παύσης της μεταβίβασης δεδομένων.
Εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η συναίνεση των εμπλεκομένων ατόμων, ο Χρήστης βεβαιώνει ότι έχει στη διάθεσή του σε γραπτή μορφή όλες τις απαραίτητες συναινέσεις ή άλλες από την εκάστοτε εφαρμόσιμη νομοθεσία επιτρεπτές εναλλακτικές μορφές συναίνεσης (π.χ. εταιρικές συμφωνίες). Ο Χρήστης υποχρεούται στη φύλαξη σχετικών αποδείξεων για τη χρονική διάρκεια δύο ετών από τη λήξη της σύμβασης και στην προσκόμισή τους προς την TIMOCOM, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε πρωτότυπη μορφή.

(6) Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί προστασίας δεδομένων, και δη της προαναφερόμενης παραγράφου 5 από πλευράς χρήστη, η TIMOCOM δικαιούται την άμεση καταγγελία της σύμβασης με τον Χρήστη. Ο χρήστης αποδεσμεύει την TIMOCOM από οποιεσδήποτε αξιώσεις που απορρέουν από τη μη τήρηση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων εκ μέρους του Χρήστη ή σχετίζονται με αυτήν, και δη της προαναφερόμενης παραγράφου 5.

(7) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3m. Το δικαίωμα χρήσης του προγραμματισμού δρομολογίων

(1) Εφόσον έχει συμφωνηθεί, η εφαρμογή του προγραμματισμού δρομολογίων επιτρέπει στον χρήστη να απεικονίζει τις διαδρομές και τις εντολές μεταφοράς του σε μια προβολή ημερολογίου. Μπορεί να υποστηρίζει τον χρήστη διευκολύνοντας τον προγραμματισμό του μέσω της δυνατότητας σύνδεσης των αποστολών με τα οχήματα και τους οδηγούς του. 

(2) Ο προγραμματισμός δρομολογίου δεν περιλαμβάνει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με πιθανούς όρους-πλαίσια, όπως π.χ. η συμμόρφωση με ώρες ανάπαυσης ή η πρακτική εφικτότητα.

(3) Στον προγραμματισμό δρομολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η λειτουργία Οι Διαδρομές Μου, με την οποία ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό οδηγού στην περιοχή του με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, να ανταλλάξει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές ή συγκεκριμένα δρομολόγια. Στον εν λόγω λογαριασμό οδηγού μπορούν να καταγράφονται τα δεδομένα του οδηγού, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας. Ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στον λογαριασμό μετά την εγγραφή του για προβολή και να προσθέτει πληροφορίες όπως π.χ. κατάσταση αποστολής, έγγραφα, δεδομένα GPS ή εικόνες σε μια αποστολή.

(4) Για τη χρήση της εφαρμογής και την προβολή των περιεχομένων της αγοράς Smart Logistics System ίσως απαιτείται η συμφωνία περαιτέρω αδειών χρήσης. Για την ανταλλαγή πληροφοριών, απαιτούνται τερματικά με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και ενδεχομένως πρόσθετο λογισμικό τρίτων, όπως υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, πρόγραμμα e-mail ή πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

(5) Η εφαρμογή δεν αντικαθιστά τα ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων, ειδικά δεν λαμβάνει χώρα καμία αναιρετικά ασφαλής, χρονικά απεριόριστη φύλαξη των πληροφοριών από την TIMOCOM. Η τήρηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων φύλαξης ως προς τις ειδοποιήσεις εναπόκειται αποκλειστικά στον Χρήστη. Με το πέρας του δικαιώματος χρήσης, ο Χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνει διαγραφή των μεταβιβαζόμενων από αυτόν εγγράφων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

(6) Ο Χρήστης ενημερώνει όλα τα εμπλεκόμενα άτομα πριν από την έναρξη της χρήσης ως προς την εκχωρημένη συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων από την TIMOCOM, το είδος των επεξεργασμένων δεδομένων, τον σκοπό και τη χρονική διάρκεια της επεξεργασίας, τις συμμετέχουσες στην επεξεργασία δεδομένων εταιρείες, καθώς και για τη δυνατότητα παύσης της μεταβίβασης δεδομένων.
Εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η συναίνεση των εμπλεκομένων ατόμων, ο Χρήστης βεβαιώνει ότι έχει στη διάθεσή του σε γραπτή μορφή όλες τις απαραίτητες συναινέσεις ή άλλες από την εκάστοτε εφαρμόσιμη νομοθεσία επιτρεπτές εναλλακτικές μορφές συναίνεσης (π.χ. εταιρικές συμφωνίες). Ο Χρήστης υποχρεούται στη φύλαξη σχετικών αποδείξεων για τη χρονική διάρκεια δύο ετών από τη λήξη της σύμβασης και στην προσκόμισή τους προς την TIMOCOM, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε πρωτότυπη μορφή.

v(7) Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί προστασίας δεδομένων, και δη της προαναφερόμενης παραγράφου 6 από πλευράς χρήστη, η TIMOCOM δικαιούται την άμεση καταγγελία της σύμβασης με τον Χρήστη. Ο χρήστης αποδεσμεύει την TIMOCOM από οποιεσδήποτε αξιώσεις που απορρέουν από τη μη τήρηση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων εκ μέρους του Χρήστη ή σχετίζονται με αυτήν, και δη της προαναφερόμενης παραγράφου 6.

(8) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3n. Το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής Τα οχήματά μου

(1) Εφόσον έχει συμφωνηθεί, η εφαρμογή Τα οχήματά μου επιτρέπει στον χρήστη να καταγράφει τα οχήματά του και τα χαρακτηριστικά τους στην Marketplace Smart Logistics System, όπως τον τύπο οχήματος, τους τύπους αμαξώματος ή τον εξοπλισμό. Οι πληροφορίες μπορούν να συνδεθούν με άλλες εφαρμογές και να χρησιμοποιηθούν εκεί. Για τη χρήση της εφαρμογής και την προβολή των περιεχομένων της Marketplace Smart Logistics System ίσως απαιτείται η συμφωνία περαιτέρω αδειών χρήσης.

(2) Η εφαρμογή δεν αντικαθιστά τα ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων, ειδικά δεν λαμβάνει χώρα καμία αναιρετικά ασφαλής, χρονικά απεριόριστη φύλαξη των πληροφοριών από την TIMOCOM. Η τήρηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων φύλαξης εναπόκειται αποκλειστικά στο χρήστη. Με το πέρας του δικαιώματος χρήσης, ο Χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνει διαγραφή των μεταβιβαζόμενων από αυτόν εγγράφων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

(3) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από τα δύο μέρη ή με επιβεβαίωση από την TIMOCOM σε έγγραφη μορφή και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών στο τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3o. Δικαίωμα χρήσης Λειτουργία Bαθμολογίας

(1) Το σύστημα βαθμολογίας δίνει τη δυνατότητα στον Χρήστη εντός της Marketplace Smart Logistics System να υποβάλει μια βαθμολογία της συμβατικής απόδοσης άλλου χρήστη μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. 

(2) Η βαθμολογία μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τους δύο χρήστες μιας συναλλαγής έναντι του άλλου χρήστη, με την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ακυρωθεί. Η υποβολή μιας βαθμολογίας γίνεται κατά κανόνα από την ημερομηνία παράδοσης που συμφωνήθηκε στην παραγγελία μεταφοράς και έως 44 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής που καθορίζεται στην εντολή μεταφοράς, αλλά το αργότερο την 104η ημέρα μετά την ημερομηνία παράδοσης. Η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα να ανοίξει την περίοδο αξιολόγησης των 44 ημερών αργότερα και για τα δύο μέρη, εάν μια συναλλαγή μεταξύ χρηστών τεκμηριωθεί στην TIMOCOM με διαφορετικό τρόπο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η αντίστοιχη βαθμολογία μεταφέρεται στο προφίλ βαθμολογίας του χρήστη.

(3) Το περιεχόμενο της βαθμολογίας είναι αποκλειστικά οι απόψεις των χρηστών που υπέβαλαν την αντίστοιχη βαθμολογία και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τη γνώμη της TIMOCOM, ούτε σημαίνει ότι η TIMOCOM υιοθετεί αυτές τις απόψεις ως δικές της. Ειδικότερα, ισχύουν οι κανόνες της ενότητας 3, παράγραφος 2 των παρόντων Γενικών Όρων Συναλλαγών για νόμιμες και δίκαιες συναλλαγές.

(4) Η TIMOCOM μπορεί να παρέχει ένα κατάλληλο έντυπο για την βαθμολογία κατά τη διακριτική της ευχέρεια, π.χ. ως αριθμό των αστεριών που θα απονεμηθούν για την ποιότητα του στοιχείου απόδοσης που πρόκειται να βαθμολογηθεί, όπου η βαθμολογία 1 αστέρι σημαίνει ανεπαρκή απόδοση και 5 αστέρια πολύ καλή απόδοση. Η TIMOCOM μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ορίσει κατάλληλες κατηγορίες στοιχείων υπηρεσιών για αξιολογήσεις, π.χ. συμμόρφωση με συμφωνίες, επικοινωνία, διαθεσιμότητα ή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για εργολάβους ή πελάτες μιας συναλλαγής, όπως η ακρίβεια, ο χειρισμός των εμπορευμάτων, η παροχή εγγράφων ή η τακτική πληρωμών.

(5) Μόλις πραγματοποιηθούν και βαθμολογηθούν μερικές συναλλαγές, η TIMOCOM μπορεί να εμφανίσει μια μέσο όρο αξιολόγηση ενός χρήστη στην Marketplace Smart Logistics System για την εταιρεία του. Η γνωστοποίηση μπορεί να αποτελείται από πολλά μέρη, π.χ. μέσο όρο των βαθμονομημένων κατηγοριών υπηρεσιών, αριθμό διαφορετικών αξιολογητών ή διαφοροποίηση ανάλογα με τη βαθμολογία πελάτη ή εργολάβου. Εάν βαθμολογηθεί τουλάχιστον ένα στοιχείο υπηρεσίας μιας συναλλαγής, μπορεί να εμφανιστεί στο προφίλ ενός χρήστη.

(6) Κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει την αναθεώρηση μιας βαθμολογίας από τον άλλο χρήστη μία φορά. Ο παραλήπτης ενός τέτοιου αιτήματος για αναθεώρηση μπορεί να αναθεωρήσει την υποβληθείσα βαθμολογία του εντός 7 ημερών. Μετά από αυτό το διάστημα, δεν μπορούν πλέον να γίνουν αλλαγές. Το αίτημα αναθεώρησης πρέπει να αιτιολογείται. Δεν επιτρέπεται χειρότερη βαθμολογία στο πλαίσιο του αιτήματος αναθεώρησης.

(7) Η TIMOCOM δεν αλλάζει ούτε διαγράφει κριτικές, εκτός εάν υφίσταται μία από τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
- ένας χρήστης δεν απάντησε στο αίτημα για αναθεώρηση μιας αξιολόγησης και υπάρχει εκτελεστή δικαστική απόφαση για αλλαγή της αξιολόγησης έναντι του χρήστη.
- και οι δύο επηρεαζόμενοι χρήστες συμφωνούν ότι η σχετική αξιολόγηση θα πρέπει να διαγραφεί από μια κοινή συναλλαγή.
- έχει λάβει χώρα μια σημαντική αλλαγή για τον χρήστη, όπως αλλαγή διαχείρισης ή ιδιοκτησίας, ή
- έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης ή διαδικασία παρόμοια με αυτές τις διαδικασίες. Μια βαθμολογία μπορεί να αποκλειστεί προσωρινά από το προφίλ ενός χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης αποδείξει μέσω κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, π.χ. με δικαστική πιστοποίηση αριθμού αρχείου, ότι έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες μεταξύ των μερών.

(8) Σε περίπτωση που ένας χρήστης παραβιάζει επανειλημμένα τις διατάξεις αυτής της ενότητας, η TIMOCOM μπορεί να περιορίσει οριστικά την εξουσιοδότησή του για βαθμολογία άλλων χρηστών.

4. Τέλος χρήσης

(1) Το τέλος χρήσης καθίσταται απαιτητό εκ των προτέρων πριν από την αρχή της εκάστοτε περιόδου χρήσης και καταβάλλεται στην TIMOCOM το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα της εκάστοτε περιόδου χρήσης. Οι χρεώσεις για πρόσθετες παροχές που παρέχονται από την TIMOCOM είναι άμεσα απαιτητές. Τα έξοδα πληρωμής επιβαρύνουν στο σύνολό τους τον Χρήστη με εξαίρεση τη νομική ρύθμιση άμεσης χρέωσης ΕΧΠΕ (SEPA). Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς κάτι άλλο, η TIMOCOM έχει το δικαίωμα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαβίβασης τιμολογίων. Εάν ο Χρήστης δεν έχει δώσει μια κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση παραλαβής ή επιθυμεί ένα τιμολόγιο με χρήση έντυπου υλικού, υπολογίζεται εδώ η εκάστοτε πραγματική επιπρόσθετη δαπάνη που προκύπτει.

(2) Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα συμψηφισμού ή παρακράτησης των παροχών του λόγω ανταπαιτήσεων, εκτός εάν υφίσταται τελεσιδικία ή το αδιαμφισβήτητο των ανταπαιτήσεων.

(3) Εάν η TIMOCOM δίνει, λόγω της προκαταβολής πληρωμής για μια ορισμένη λογιστική περίοδο, μια έκπτωση σε έναν χρήστη, κατόπιν αυτή η έκπτωση αίρεται για τη σύμβαση ή το μέρος συμβάσεων, εάν ο χρήστης καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου. Το ίδιο ισχύει εάν η έκτακτη καταγγελία της σύμβασης πραγματοποιείται από την TIMOCOM για σημαντικό λόγο.

(4) Η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει κάθε έτος κατάλληλα το αντίτιμο της συμφωνημένης άδειας χρήσης, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητή εγγυημένη τιμή για την εκάστοτε περίοδο. Η TIMOCOM γνωστοποιεί εγγράφως την αύξηση του αντιτίμου εντός προθεσμίας τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν από την έναρξη ισχύος της. Εάν η αύξηση του αντιτίμου υπερβαίνει το 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο χρήσης του προηγούμενου έτους, ο πελάτης έχει ειδικό δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εντός 14 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος της αυξημένης τιμής. Η λήξη έκπτωσης ή ειδικής συμφωνίας ορισμένου χρόνου δεν συνιστούν αύξηση του αντιτίμου κατά την έννοια της παρούσας ρήτρας. Η μεμονωμένη ή επανειλημμένη μη άσκηση του δικαιώματος της TIMOCOM να αυξάνει το αντίτιμο δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα καθεαυτό. Η προκαταβολή αντιτίμου δεν εξασφαλίζει εγγυημένη τιμή για την προπληρωμένη χρονική περίοδο.

5. Ουδετερότητα, δικαιώματα προστασίας, εμπιστευτικότητα

(1) Η Άδεια παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση στην Marketplace Smart Logistics System, όπως και σε άλλους χρήστες, χωρίς αυτός να απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση έναντι άλλων χρηστών. Η TIMOCOM διατηρεί ουδέτερη στάση στις σχέσεις μεταξύ ναυλωτών, παρόχων υπηρεσιών logistics και μεταφορικών εταιρειών.

(2) Από την παρούσα σύμβαση άδειας χρήσης δεν απορρέει δικαίωμα χορήγησης αδειών περαιτέρω εκμετάλλευσης ή παραχώρησης σε τρίτους των δεδομένων ή δυνατοτήτων χρήσης της Marketplace Smart Logistics System, ιδίως δε χρήσης του Λογισμικού που χρησιμοποιείται στην Marketplace Smart Logistics System (εφεξής: Λογισμικό) για ιδία δικαιώματα προστασίας πληροφορικών εφαρμογών. (3) Το Λογισμικό και ο πηγαίος κώδικάς του προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της TIMOCOM, καθώς και των δικαιοπαρόχων της. Επιπλέον, προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και τη νομοθεσία της χώρας, εντός της οποίας χρησιμοποιούνται.

(3) Η TIMOCOM μπορεί να χρησιμοποιεί στα προϊόντα της το λεγόμενο λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο μπορεί να υπόκειται σε άλλους όρους άδειας χρήσης. Η TIMOCOM παρέχει μια επισκόπηση κατόπιν σχετικού αιτήματος.

(4) Ο Χρήστης δεν έχει καμία αξίωση επί διαρκούς τεχνικής υποστήριξης σε θέματα λογισμικού, μεταγενέστερης διανομής ενημερώσεων ή λοιπών μέσων δεδομένων, ιδίως κανένα δικαίωμα επί του πηγαίου κώδικα, να αναστρέψει, να αποσυναρμολογήσει ή να τροποποιήσει το λογισμικό. Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το λογισμικό για παραγωγή λογισμικών τεχνικών βελτιώσεων, τροποποιημένων εκδόσεων λογισμικού ή για την παραγωγή αντιγράφων προς όφελος τρίτων ή και άλλων χρηστών. Κάθε χρήση που υπερβαίνει την προβλεπόμενη, είτε μέσω αντιγράφων, παράλληλης ή εναλλακτικής χρήσης σε διαφορετικούς χώρους εργασίας ή προς όφελος διάφορων επιχειρήσεων και/ή εμπορικών εγκαταστάσεων, απαιτεί τον γραπτό διακανονισμό συμπληρωματικών αδειών χρήσης επί πληρωμή. Χρήση μιας μεμονωμένης πρόσβασης από δηλωμένη κατοικία του δικαιούχου Χρήστη περιέχεται στην άδεια διαδικτυακής σύνδεσης.

(5) Ως μέρος της συνεργασίας, ο Χρήστης μεταφέρει δεδομένα στο σύστημα της TIMOCOM. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δεδομένα διευθύνσεων και συμβάσεων καθώς και συντεταγμένες GPS. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην TIMOCOM να εξαγάγει συμπεράσματα σχετικά με τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές και πελατειακές σχέσεις του Χρήστη, π.χ. ταυτοποίηση συγκεκριμένων πελατών. Τέτοιες πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματικά απόρρητα και αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά, ακόμη και αν δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές.
Λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές απαιτήσεις, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς. Η TIMOCOM δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Marketplace Smart Logistics System για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής δραστηριότητας ως πάροχος υπηρεσιών logistics ή μεταφορική εταιρεία.

6. Εγγύηση και ευθύνη

(1) Τα στοιχεία που αφορούν περιγραφές προϊόντων, τα διαφημιστικά φυλλάδια και οι υποδείξεις χρήσης που παρέχονται από την TIMOCOM δίδονται υπό μορφή συστάσεων και δεν είναι δεσμευτικά. Η TIMOCOM αποποιείται οποιασδήποτε άλλης ευθύνης. Ιδίως, η TIMOCOM δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για την επικαιρότητα, ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που παρέχονται από άλλους χρήστες, ούτε για τη συμβατότητα της Marketplace Smart Logistics System με την υποδομή του Χρήστη σε πληροφορικά συστήματα ή με τις χρησιμοποιούμενες συνδέσεις δικτύου δεδομένων. Ο Χρήστης έλαβε υπόψη του ότι σύνθετες online προσφορές, όπως η Marketplace Smart Logistics System, δεν μπορούν να είναι ποτέ πλήρως απαλλαγμένες από σφάλματα σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Επομένως, η TIMOCOM δεν εγγυάται ούτε την πλήρη ελευθερία από σφάλματα ούτε ένα ορισμένο επίπεδο διαθεσιμότητας, αλλά μόνο ότι δεν παρουσιάζονται ελαττώματα λογισμικού στην Marketplace Smart Logistics System που θα μπορούσαν να βλάψουν σημαντικά τη συμβατικά συμφωνημένη χρηστικότητα. Η TIMOCOM θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να καταστήσει διαθέσιμη την Marketplace Smart Logistics System χωρίς σημαντικές διακοπές.

(2) Η δημιουργία υπερκειμενικών συνδέσμων και οι πληροφορίες σε ιστοσελίδες τρίτων που είναι προσπελάσιμες μέσω υπερκειμενικών συνδέσμων από τη διαδικτυακή αρχική σελίδα και τις πλατφόρμες της TIMOCOM δεν συγκαταλέγονται στις συμβατικές παροχές. Δεν εξυπηρετούν, δε, τη λεπτομερέστερη περιγραφή των συμβατικών υποχρεώσεων παροχών. Οι υφιστάμενοι υπερκειμενικοί σύνδεσμοι και/ή οι προσπελάσιμες ιστοσελίδες μέσω αυτών των υπερκειμενικών συνδέσμων δεν υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο, συνεπώς η TIMOCOM δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ορθότητά τους.

(3) Η TIMOCOM δεν ευθύνεται για ζημίες, τις οποίες προκαλούν οι διάφοροι χρήστες μεταξύ τους, εκτός εάν πρόκειται για απώλεια ή σφάλμα μεταφοράς δεδομένων ή άλλο σφάλμα. Η TIMOCOM δεν ευθύνεται για κακόβουλο λογισμικό ή κώδικες προγραμμάτων (ιούς, λογισμικούς «δούρειους ίππους», σκουλήκια, κλπ.) που μεταδίδονται μέσω των χρηστών στην Marketplace Smart Logistics System ή στα έγγραφά τους ή προσβάλλουν τις αναρτήσεις ή περιγραφές προσφορών τους και εξαπλώνονται διαμέσου αυτών. Ο Χρήστης είναι άμεσα υπεύθυνος για τη μη μετάδοση τέτοιου είδους κακόβουλου λογισμικού.

(4) Η TIMOCOM δεν είναι ούτε συμβαλλόμενο μέρος ούτε μεσάζων μιας σύμβασης που συνάπτεται μέσω της Marketplace Smart Logistics System, αλλά ούτε και κλητήρας δήλωσης σχετικής με τη σύναψη σύμβασης. Ως εκ τούτου, η TIMOCOM δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθή επεξεργασία των συμφωνηθέντων συμβάσεων μεταξύ των χρηστών ή την επίτευξη οικονομικής επιτυχίας ή τη δυνατότητα αποτροπής μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα από εξουσιοδοτημένα προϊόντα. Ο Χρήστης ελέγχει ιδία ευθύνη την ορθότητα των δεδομένων και στοιχείων που του παρέχουν τρίτοι. Οι κοινοποιήσεις χρηστών που αποστέλλονται ή προβάλλονται μέσω της Marketplace Smart Logistics System δεν αποτελούν δηλώσεις ή απόψεις της TIMOCOM, ούτε συμφωνεί με αυτές η TIMOCOM ή τις ενστερνίζεται. Η TIMOCOM δεν εγγυάται ότι μια κοινοποίηση ή ενημέρωση η οποία αποστέλλεται μέσω της Marketplace Smart Logistics System θα επιτύχει τον στόχο της ή θα παραληφθεί και θα αναγνωσθεί από τον απευθυνόμενο χρήστη. Επίσης, δεν διασφαλίζεται ότι το άτομο που δηλώνεται ως αποστολέας ή παραλήπτης μίας κοινοποίησης ή ενημέρωσης ταυτίζεται πραγματικά με το άτομο στο οποίο γίνεται η αποστολή ή παραλαβή.

(5) Ο Χρήστης αποδεσμεύει την TIMOCOM από όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη μη ενδεδειγμένη χρήση της Marketplace Smart Logistics System από τον Χρήστη σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Η TIMOCOM συνάπτει κατ' αναλογία ίδιες συμφωνίες με άλλους χρήστες και εκχωρεί, εάν απαιτηθεί, τυχόν υφιστάμενες απαιτήσεις αποζημίωσης (προτεραιότητα έχει πρώτα η ικανοποίηση των ιδίων αξιώσεων αποζημίωσης της TIMOCOM) έναντι άλλων χρηστών για την ικανοποίηση του ζημιωθέντος Χρήστη. Ο χρήστης αποζημιώνει επίσης την TIMOCOM έναντι όλων των αξιώσεων και κυρώσεων εκ μέρους άλλων χρηστών, αρχών ή άλλων τρίτων που προκύπτουν από το γεγονός ότι προσφέρει ή παρέχει υπηρεσίες χρησιμοποιώντας την Marketplace Smart Logistics System για την οποία δεν διαθέτει ή δεν διαθέτει επαρκώς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, ασφάλειες, άδειες κλπ. ή δεν μπορεί να τα αποδείξει εντός 1 εβδομάδας κατόπιν αιτήματος της TIMOCOM. Εδώ περιλαμβάνεται επίσης το κόστος μιας κατάλληλης νομικής υπεράσπισης. Η TIMOCOM θα ενημερώσει αμέσως τον χρήστη σε περίπτωση τέτοιας αξίωσης.

(6) Ο κίνδυνος της μη ή της λανθασμένης μεταφοράς δεδομένων βαραίνει τον Χρήστη, αφ' ης στιγμής τα δεδομένα εξέλθουν του εύρους ευθύνης της TIMOCOM.

(7) Οι περιορισμοί ή αποκλεισμοί ευθύνης στην παρούσα σύμβαση για ζημίες του Χρήστη δεν ισχύουν στις εξής περιπτώσεις:
α) σκόπιμη ή σοβαρή εξ αμελείας πρόκληση εκ μέρους της TIMOCOM ή των βοηθών εκπλήρωσης της,
β) υπαίτια παράβαση μιας βασικής συμβατικής υποχρέωσης από την TIMOCOM ή τους βοηθούς εκπλήρωσης της, η οποία πρέπει να ικανοποιείται κατά την έννοια και τον σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ή η πλήρωσή της επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και πρέπει να τηρείται,
γ) αντικειμενική νομική ευθύνη της TIMOCOM, όπως για παράδειγμα ο νόμος περί ευθύνης προϊόντων, η παραχώρηση μιας εγγύησης, ή
δ) νομική ευθύνη της TIMOCOM ή των βοηθών εκπλήρωσης για βλάβη της ζωής, της υγείας ή σωματική βλάβη.
(8) Εάν ο Χρήστης είναι επιχειρηματίας, η ευθύνη της TIMOCOM περιορίζεται ως εξής στην προβλεπόμενη τυπική για τη σύμβαση ζημία κατά τη σύναψη της σύμβασης:
α) στις περιπτώσεις της ως άνω Παραγράφου 7 α) σε περίπτωση σοβαρής αμέλειας των απλών βοηθών εκπλήρωσης,
β) στις περιπτώσεις της ως άνω Παραγράφου 7 β) σε περίπτωση απλής αμέλειας.
Για την απώλεια δεδομένων, προγραμμάτων και την αποκατάστασή τους μέσω της χρήσης της Marketplace Smart Logistics System, η TIMOCOM ευθύνεται στις περιπτώσεις της ως άνω Παραγράφου 7 Εδ. α) και β) μόνο στον βαθμό που η εν λόγω απώλεια δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί μέσω της λήψης κατάλληλων προληπτικών μέτρων από τον Χρήστη, για παράδειγμα με την τακτική προστασία των δεδομένων.

(9) Τα στοιχεία της Marketplace Smart Logistics System, που χαρακτηρίζονται ως «BETA» ή «έκδοση BETA», «Πρωτότυπο» ή «TIMOCOMLabs» («Στοιχείο BETA»), συνιστούν κατά κανόνα ως προς την καταλληλότητα χρήσης ένα ημιτελές προϊόν, το οποίο ενώ περιέχει όλες τις ουσιαστικές λειτουργίες, υπόκειται σε περιορισμούς ως προς την απόδοση, τη συμβατότητα και τη σταθερότητα, καθώς, όπως έδειξε η πείρα, δεν είναι εφικτή η προσομοίωση σε όλα τα περιφερειακά και λογισμικά περιβάλλοντα ή σε όλες τις συμπεριφορές των χρηστών πριν από τη δημοσίευση. Για τον λόγο αυτό, η TIMOCOM διαθέτει τέτοια στοιχεία BETA της Marketplace Smart Logistics System χωρίς καμία υποχρέωση για δοκιμαστικούς σκοπούς κατά τους οποίους απαιτούνται οι εκθέσεις εμπειρίας των χρηστών. Δεν εγγυώνται οι παραγωγικές ιδιότητες, καθώς και η έλλειψη σοβαρών σφαλμάτων. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η TIMOCOM δεν έχει καμία ευθύνη ως προς τα παραπάνω, καθώς και για βλάβες του συστήματός της, την απώλεια δεδομένων, ζημίες από βλάβες ή επακόλουθες ζημίες ή απώλειες κερδών. Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση ενός στοιχείου BETA της Marketplace Smart Logistics System, o Χρήστης θα διεξάγει μια ολοκληρωμένη διαδικασία διασφάλισης του τοπικού συστήματός του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων.

(10) Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της πρόσβασής του στην Marketplace Smart Logistics System, παραλείπει κάθε καταχρηστική χρήση και κάθε προσπάθεια εμφάνισης πληροφοριών χωρίς εξουσιοδότηση, είτε ο ίδιος ή μέσω τρίτων, ή πρόσβασης στα συστήματα της Marketplace Smart Logistics System. Σε τέτοιες περιπτώσεις αναλαμβάνει τυχόν έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δαπανών που προκύπτουν για την TIMOCOM από τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και/ή που οφείλονται σε ελλείψεις και ζημιές οι οποίες υπόκεινται στην ευθύνη του Χρήστη. Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την TIMOCOM για τις πιθανότητες πρόσβασης αναρμόδιων τρίτων, για άλλες παραβιάσεις της ασφάλειας δεδομένων που γνωρίζει ή υποθέτει ή για ισχυριζόμενες αξιώσεις τρίτων κατά της χρήσης της Marketplace Smart Logistics System ή κατά της TIMOCOM και να αναλαμβάνει άμεσα και δωρεάν για την TIMOCOM όλες τις λοιπές χρήσιμες υπηρεσίες συμμετοχής, κυρίως όταν του ζητείται σχετικά από την TIMOCOM και τα απαιτούμενα μέτρα δεν υπερβαίνουν μια εύλογη δαπάνη, προκειμένου για μια αποτελεσματική νομική συνδρομή.

(11) Ο χρήστης εγγυάται στην TIMOCOM ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται από αυτόν ή τα άτομα που εργάζονται για αυτόν απασχολούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις και απαλλάσσει την TIMOCOM από κάθε ευθύνη, πιθανές κυρώσεις και εύλογα έξοδα για νομική υπεράσπιση από την άποψη αυτή. Ο χρήστης διαβεβαιώνει την TIMOCOM ότι θα παρέχει πάντα τις υπηρεσίες του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα παρέχει τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για αυτό αμέσως μετά από αίτημα της TIMOCOM.

(12) Όλες οι αξιώσεις αποζημίωσης από την παρούσα παράγραφο κατά της TIMOCOM που βασίζονται σε ελαττώματα στην Marketplace Smart Logistics System λήγουν έναν χρόνο μετά τη χορήγηση της άδειας. Όλες οι άλλες αξιώσεις για αποζημίωση λήγουν 2 χρόνια μετά την εμφάνισή τους. Σε περίπτωση εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας συμπεριφοράς εκ μέρους της TIMOCOM, εφαρμόζονται οι νομοθετικές διατάξεις

7. Διαμαρτυρίες


(1) Εάν η TIMOCOM λάβει πληροφορίες για έναν Χρήστη, σύμφωνα με τις οποίες ο Χρήστης έχει υπαίτια παραβεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από μια σύμβαση μεταφοράς φορτίου, από την παρούσα σύμβαση ή λοιπές ισχύουσες νομικές διατάξεις (εφεξής: καταγγελίες), η TIMOCOM έχει το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούται, να γνωστοποιήσει τις καταγγελίες αυτές στον εμπλεκόμενο Χρήστη, με ή χωρίς αποκάλυψη του καταγγέλλοντος, ή σε άλλους χρήστες κατόπιν ακρόασης και εξέτασης αυτού.

(2) Ο Χρήστης στον οποίο απευθύνεται η καταγγελία (εφεξής: Θιγόμενος) υποχρεούται αμέσως και το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της καταγγελίας να εκφέρει γραπτώς γνώμη επί του περιεχομένου αυτής προς την TIMOCOM και να διορθώσει την καταγγελία ή να αιτιολογήσει πιθανή χρονική καθυστέρηση για την εκφορά της γνώμης του.

(3) Εάν ο Θιγόμενος δεν καταφέρει στην γραπτή γνωμοδότησή του να καταρρίψει τις καταγγελίες περί αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεών του, η TIMOCOM έχει το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούται, να αξιώσει αποκατάσταση της ζημίας από τον Χρήστη εντός μίας περαιτέρω εβδομάδας. Η απαίτηση αποκατάστασης της ζημίας εντός ορισμένου χρόνου είναι πλεονασματική, εάν αυτή δεν κρίνεται εύλογη κατά περίπτωση για την TIMOCOM.

(4) Τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 σε συνάρτηση με το δικαίωμα της διακοπής παροχής ή της καταγγελίας της σύμβασης υφίστανται αποκλειστικά προς χάριν της TIMOCOM. Εάν η TIMOCOM δεν κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, αποκλείεται η ευθύνη έναντι των υπόλοιπων χρηστών.

(5) Η TIMOCOM δεν υποχρεούται να ελέγξει τις καταγγελίες των οποίων καθίσταται αποδέκτρια.

(6) Ο Χρήστης ορίζει έναν καταρτισμένο αρμόδιο επικοινωνίας ο οποίος εξουσιοδοτείται στη λήψη όλων των συμβατικών αποφάσεων και στην παραλαβή και παράδοση δηλώσεων. Η TIMOCOM δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να απορρίψει δηλώσεις άλλων από την επιχείρηση του Χρήστη.

8. Έκτακτη καταγγελία, διάρκεια άδειας εκμετάλλευσης, γενικές διατάξεις


(1) Η διάρκεια του δικαιώματος χρήσης καθορίζεται από την επιμέρους συμφωνηθείσα άδεια. Κατά τη διάρκεια ατελούς περιόδου χρήσης, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης καταγγελίας της σύμβασης από αμφότερα τα μέρη.

(2) Κάθε μέρος έχει δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης χωρίς την τήρηση της προθεσμίας καταγγελίας σε περίπτωση που συντρέχει σημαντικός λόγος. Σημαντικός λόγος έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης από την TIMOCOM υφίσταται ιδίως όταν:
α) ο Χρήστης καθίσταται αφερέγγυος ή απειλείται με αφερεγγυότητα,
β) η κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Χρήστη ανακαλείται ελλείψει πτωχευτικής περιουσίας ή ο Χρήστης πρέπει να καταθέσει ένορκη υπεύθυνη δήλωση,
γ) ο Χρήστης είναι υπαίτιος για παράβαση των διατάξεων των όρων αυτών, η οποία θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης ή δικαιολογούν τη διακοπή παροχής κατά το εδάφιο 3, παράγραφος 4 ή 5,
δ) ο Χρήστης καθυστερήσει πέραν των 14 ημερολογιακών ημερών την πληρωμή ποσού το οποίο ανέρχεται σε τέλος χρήσης ενός μήνα ή
ε) οι εταιρικές σχέσεις της επιχείρησης του Χρήστη αλλάξουν κατά 25% και πλέον ή η επιχείρηση εκπροσωπείται νόμιμα από τρίτους, κάθε φορά σε σχέση με την κατάσταση σύναψης της σύμβασης.
στ) ο Χρήστης του οποίου ο νόμιμος εκπρόσωπος, μέτοχος ή η συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση είναι σε ανταγωνισμό με την TIMOCOM.

(3) Το δικαίωμα χρήσης ισχύει από την ενεργοποίηση μέσω της TIMOCOM και λήγει παράλληλα με τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

(4) Με τη λήξη της σύμβασης, ο Χρήστης οφείλει να διαγράψει αμέσως το λογισμικό που έχει αποκτήσει από την TIMOCOM και έχει εγκαταστήσει χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα παρακράτησης και να απέχει από κάθε χρήση της Marketplace Smart Logistics System. Επίσης, ο Χρήστης οφείλει να διακόψει κάθε περαιτέρω μεταφορά δεδομένων σε μια ενδεχομένως συμφωνηθείσα διεπαφή.

(5) Εάν ο Χρήστης είναι επιχειρηματίας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικά περιουσιακά στοιχεία δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του § 310, Παρ. 1, Πρόταση 1 του γερμανικού Αστικού Κώδικα ή δεν έχει γενική έδρα δωσιδικίας στη Γερμανία, συμφωνείται ως τόπος εκπλήρωσης και δωσιδικίας το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Ισχύει η γερμανική νομοθεσία κατ' αποκλεισμό της Σύμβασης των ΗΕ περί διεθνών πωλήσεων αγαθών.

(6) Σε περίπτωση που η TIMOCOM παρέχει στον Χρήστη τη μετάφραση της παρούσας σύμβασης ή τη μετάφραση τμημάτων αυτής, εφαρμοστέα και νομικά δεσμευτική παραμένει η γερμανική έκδοση, σε περίπτωση που οι εκάστοτε μεταφράσεις περιέχουν αντιφάσεις ή αποκλίσεις από τη γερμανική έκδοση.

(7) Εάν μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων όρων καταστούν ανενεργές, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θίγεται. Αντί της ανενεργής διάταξης ισχύει ως συμφωνηθείσα εκείνη η ενεργή ρύθμιση, η οποία εξυπηρετεί καλύτερα τον σκοπό της ανενεργής διάταξης.

9. Προστασία Δεδομένων

(1) Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η TIMOCOM θα επεξεργάζεται τα τεχνικά δεδομένα του Χρήστη για λόγους ταυτοποίησής του και ταξινόμησης, ασφάλειας των δεδομένων και βελτίωσης της μεταφοράς δεδομένων. Εδώ μπορεί να συγκαταλέγονται εξαρτώμενα από τις τερματικές συσκευές ανώνυμα δεδομένα, όπως το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, η ανάλυση εικόνας, ο περιηγητής, η ταυτότητα και η ταχύτητα επεξεργαστή και η φυσική μνήμη, καθώς και στοιχεία τα οποία, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να παρουσιάζουν μια προσωπική αναφορά, όπως διεύθυνση IP και MAC, αναγνωριστικό συσκευής, Domain-DNS, διαδρομή εγκατάστασης, αναγνωριστικό χρήστη, ρύθμιση γλώσσας, Cookies και δεδομένα τηλεματικής.
Κατά την εγκατάσταση και χρήση της αγοράς Smart Logistics System από τον Χρήστη, η TIMOCOM επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όπως π.χ. το όνομα του Χρήστη, την προσφώνηση, τη διεύθυνση email, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ταξινόμηση σε μια επιχείρηση χρηστών και τις δεδομένες γλωσσικές γνώσεις, καταχωρήσεις, ειδοποιήσεις, καθώς και πληροφορίες τις οποίες καθιστά ο ίδιος ο Χρήστης προσβάσιμες σε τρίτους στο προφίλ του, ή χρήση των δυνατοτήτων εφαρμογής της Marketplace Smart Logistics System. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από την TIMOCOM για τους εξής σκοπούς:
- Διάθεση και διατήρηση της συμφωνημένης παροχής
- Εκτέλεση των εγκεκριμένων από τον Χρήστη συναλλαγών
- Έλεγχος της ταυτότητας του Χρήστη
- Ασφάλιση διατήρησης αυτών των όρων χρήσης
- Πλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων ή των επίσημων ή δικαστικών αξιώσεων που μπορούν να επιβληθούν.
Η διάρκεια φύλαξης αυτών των δεδομένων εξαρτάται από τη διάρκεια και τον σκοπό της εκάστοτε σύμβασης, εφόσον δεν υφίστανται επικρατέστερα συμφέροντα της υπηρεσίας επεξεργασίας ή νομικές υποχρεώσεις φύλαξης.

(2) Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η TIMOCOM επεξεργάζεται τα εμπορικά στοιχεία του για τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης και συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη από φημισμένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

(3) Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η TIMOCOM μπορεί να επεξεργάζεται και να μεταβιβάζει σε θυγατρικές ή σε εταίρους προσωπικά δεδομένα του για την εκπλήρωση της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης ή των εντολών παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον Χρήστη. Αυτά υπόκεινται σε αλλαγές και είναι τρέχοντα:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris,
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona,
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár,
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław,
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem,
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath,
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Οι επιχειρήσεις αυτές επεξεργάζονται τα στοιχεία του χρήστη αποκλειστικά κατ' εντολή της TIMOCOM και υπό την καθοδήγησή της και υποχρεούνται από την TIMOCOM στην τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Η μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σε τρίτους διεξάγεται σε περιπτώσεις εφαρμογής νομικών διατάξεων, κατά την εκτέλεση διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων καθώς και με σκοπό την παρεμπόδιση ή την καταπολέμηση αξιόποινων πράξεων ή παραβάσεων κατά των παρόντων όρων άδειας χρήσης. Δεδομένα που δεν αποτελούν προσωπική αναφορά, όπως π.χ. ανώνυμα δεδομένα ή δεδομένα που προορίζονται για σκοπούς επίτευξης του συμβατικού σκοπού για τρίτους χρήστες, μπορούν να επεξεργαστούν από την TIMOCOM καθώς και να μεταβιβαστούν σε τρίτους.

Η TIMOCOM έχει λάβει τεχνικά προστατευτικά μέτρα και αντίστοιχους συμβατικούς κανονισμούς με κάθε χρήστη για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα από την Marketplace Smart Logistics System δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση ή προωθούνται σε τρίτους. Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας, επί του παρόντος δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί 100 τοις εκατό βεβαιότητα ότι ένας χρήστης δεν θα διαβιβάσει ωστόσο δεδομένα σε τρίτους κατά παράβαση της σύμβασης. Ο χρήστης λαμβάνει υπόψη αυτή την περίσταση και θα ενημερώσει αμέσως την TIMOCOM εάν αντιληφθεί ένα τέτοιο περιστατικό.

(4) Ο Χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα απέναντι στην TIMOCOM για δωρεάν ενημέρωση σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα του καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή ένστασης κατά της επεξεργασίας, όπως και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων. Οι Χρήστες μπορούν να απευθύνουν ανά πάσα στιγμή ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά τους, μια δήλωση ανάκλησης ή περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην εξής διεύθυνση:

TIMOCOM GmbH
Datenschutzbeauftragter
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
Email: datenschutz(at)timocom.com

Η ανάκληση ή ο περιορισμός δεν αγγίζουν το περιεχόμενο της σύμβασης και την υποχρέωση καταβολής πληρωμής του Χρήστη. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι, ως συνέπεια μιας τέτοιας ανάκλησης ή περιορισμού, η TIMOCOM ενδεχομένως να μην είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να επιτρέπει τη χρήση της Marketplace Smart Logistics System.

Παράλληλα, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα υποβολής μιας ένστασης στην αρμόδια για την TIMOCOM εποπτική αρχή. Πρόκειται για την επίτροπο του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας για την προστασία των δεδομένων και την ελεύθερη πληροφόρηση: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τη σύμφωνη με την προστασία των δεδομένων χρήση της Marketplace Smart Logistics System. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων μέσω της Marketplace Smart Logistics System, ο Χρήστης υποχρεούται στην τήρηση όλων των σχετικών κανόνων περί προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Χρήστης αποδεσμεύει την TIMOCOM από οποιεσδήποτε αξιώσεις απορρέουν από τη μη τήρηση των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων εκ μέρους του ή σχετίζονται με αυτή, συμβατικών ή λοιπών νομικών διατάξεων.

(6) Ο Χρήστης ενημερώνει όλα τα άτομα που σχετίζονται με τη χρήση της Marketplace Smart Logistics System, πριν από την έναρξη της χρήσης αυτής, ως προς την εκχωρημένη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων από την TIMOCOM, το είδος των επεξεργασμένων δεδομένων, τον σκοπό και τη χρονική διάρκεια της επεξεργασίας, τις συμμετέχουσες στην επεξεργασία επιχειρήσεις, καθώς και για τη δυνατότητα διακοπής της μεταβίβασης δεδομένων. Εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η συναίνεση των ατόμων που σχετίζονται με τη χρήση της Marketplace Smart Logistics System, ο Χρήστης εξασφαλίζει ότι έχει στη διάθεσή του σε γραπτή μορφή όλες τις απαραίτητες συναινέσεις ή άλλες από την εκάστοτε εφαρμόσιμη νομοθεσία επιτρεπτές εναλλακτικές μορφές συναίνεσης (π.χ. εταιρικές συμφωνίες). Ο Χρήστης υποχρεούται στη φύλαξη σχετικών αποδείξεων για τη χρονική διάρκεια δύο ετών από τη λήξη της σύμβασης και στην προσκόμισή τους προς την TIMOCOM, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε πρωτότυπη μορφή.

(7) Η TIMOCOM επισημαίνει ότι σύμφωνα με το § 31 του γερμανικού Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (BDSG) στοιχεία περί μη συμβατικού διακανονισμού ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από συμβατικές σχέσεις διαβιβάζονται στην SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, εφόσον η συμβατική σχέση που αποτελεί τη βάση της απαίτησης μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση λόγω καθυστερούμενων οφειλών και η οφειλόμενη παροχή δεν έχει ισοσκελιστεί εντός της κοινοποιημένης προθεσμίας πληρωμής παρά τη λήξη. Περισσότερες πληροφορίες για την SCHUFA θα βρείτε στη σελίδα www.meineSCHUFA.de.

Άρθρο 1 – Παροχή

1. Η TIMOCOM GmbH ενεργεί αποκλειστικά με σκοπό την υποστήριξη του εντολέα στην είσπραξη του καθαρού τιμολογημένου ποσού. Η TIMOCOM προσκαλεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια τον οφειλέτη να λάβει θέση ως προς την καθυστερούμενη απαίτηση και/ή να την εξοφλήσει.

2. Η TIMOCOM δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την επιτυχία της παρέμβασης.

3. Οι πληρωμές, πιστώσεις ή οι συμψηφισμοί του οφειλέτη κατόπιν παρέμβασης εκλαμβάνονται ως επιτυχία της παρέμβασης, εάν ο εντολέας δεν δηλώσει στην TIMOCOM εντός 2 εβδομάδων από την ταχθείσα προθεσμία εξόφλησης ότι δεν έλαβε χώρα η τακτοποίηση της απαίτησης. Ο πελάτης δεσμεύεται για αποδείξεις πληρωμής, πιστώσεις ή αποζημιώσεις για την παραπάνω απαίτηση προς στην TIMOCOM εντός 3 ημερών.

4. Ο εντολέας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ανά πάσα στιγμή σε περαιτέρω ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.

Άρθρο 2 – Αμοιβή

1. Ισχύει τέλος διεκπεραίωσης 25,00 € όπως έχει συμφωνηθεί. Σε περίπτωση επιτυχίας, η TIMOCOM θα χρεώσει στον πελάτη ένα τέλος επιτυχίας, έναντι του οποίου θα πιστωθεί το τέλος διεκπεραίωσης. Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του RVG (Νόμος περί αμοιβών δικηγόρων), το αντίστοιχο τέλος επιτυχίας βασίζεται στα στοιχεία της Inkasso International Service της TIMOCOM για νομίσματα και ποσά αξίωσης.

2. Εάν η επεξεργασία μιας παραγγελίας τερματιστεί ανεπιτυχώς ή για λόγους για τους οποίους η TIMOCOM δεν ευθύνεται, η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα στη συμφωνημένη αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέχρι εκείνο το σημείο.

3. Η TIMOCOM διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει το τιμολογημένο ποσό από κοινού με άλλες τιμολογήσεις, εφόσον στο πλαίσιο της εμπορικής σχέσης υπάρχει ήδη εξουσιοδότηση είσπραξης του εντολέα. Στο πλαίσιο αυτό, ο εντολέας παρέχει στην TIMOCOM την πληρεξουσιότητα να εισπράττει το μη αμφισβητούμενο τιμολογημένο ποσό από τον γνωστοποιημένο λογαριασμό της επιχείρησης.

Άρθρο 3 – Έναρξη και λήξη

1. Ο εντολέας δεσμεύεται από την πρόταση ανάθεσης εντολής για 3 εργάσιμες ημέρες. Η σύμβαση γεννάται με την αποδοχή της εντολής από την TIMOCOM. Η αποδοχή δεν επιβάλλει ιδιαίτερο τύπο και μπορεί ειδικότερα να επέρχεται σιωπηρά. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από την TIMOCOM, ιδίως εάν η TIMOCOM έχει αρχίσει να ελέγχει την ολοκλήρωση της απαίτησης εντός αυτής της περιόδου ή έχει αποδεδειγμένα ήδη παρέμβει στον οφειλέτη.

2. Καταγγελία της εντολής από τον εντολοδόχο χωρεί μετά 2 εβδομάδες από την αναγγελία της. Σε περίπτωση επιτυχίας της παρέμβασης έναντι του οφειλέτη, ο εντολέας εξακολουθεί να υπέχει ευθύνη ενημέρωσης σχετικά με την πληρωμή απαίτησης που αποτέλεσε αντικείμενο παρέμβασης και η TIMOCOM διατηρεί την αξίωση καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής.

3. Το δικαίωμα αμφοτέρων των συμβαλλομένων στην έκτακτη καταγγελία της σύμβασης σε περίπτωση βαριάς παράβασης καθήκοντος δεν θίγεται.

4. Σε περίπτωση που ο εντολέας απολέσει ή παύσει την ιδιότητά του ως πελάτη της TIMOCOM στο πλαίσιο εντολής παρέμβασης, τόσο ο εντολέας όσο και η TIMOCOM έχουν το δικαίωμα άμεσου τερματισμού της σύμβασης.

5. Σε περίπτωση που, κατά τη διεξαγωγή της παρέμβασης, διαπιστωθεί ότι η απαίτηση είναι πιθανώς επισφαλής, η παρέμβαση περατώνεται και ο εντολέας ενημερώνεται σχετικά. Ως επισφαλής λογίζεται η απαίτηση ιδίως όταν είναι αμφισβητήσιμη, εκχωρηθείσα, εκκρεμής, έλκει δικαιώματα ή βαρύνεται με δικαιώματα τρίτων από τον υπόχρεο έναντι τρίτων ή όταν ο οφειλέτης δεν δύναται να πληρώσει. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύμβαση θεωρείται ως εφεξής λυθείσα.

6. Ο εντολοδόχος υποχρεούται να συνδράμει την TIMOCOM με τις κατάλληλες πληροφορίες. Σε περίπτωση που η TIMOCOM δεν λάβει εντός 14 ημερών απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της εντολής, παρά το σχετικό αίτημά της, δικαιούται να τερματίσει την εντολή και να χρεώσει το πάγιο τέλος ή την αναλογούσα ως τη στιγμή εκείνη αμοιβή επιτυχούς παρέμβασης.

Άρθρο 4 – Ευθύνη

1. Η ευθύνη της TIMOCOM για ζημιές του εντολέα από την αποδοχή ή εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται στις περιπτώσεις:
α) σκόπιμης ή σοβαρής εξ αμελείας πρόκλησης εκ μέρους της TIMOCOM ή των βοηθών εκπλήρωσης,
β) υπαίτιας παράβασης μιας βασικής συμβατικής υποχρέωσης από την TIMOCOM ή τους βοηθούς εκπλήρωσης, μέσω της οποίας διακυβεύεται η επίτευξη του συμβατικού σκοπού,
γ) ευθύνης της TIMOCOM εξαιτίας δόλου ή παραχώρησης εγγύησης,
δ) ευθύνης της TIMOCOM βάσει του αναγκαστικού δικαίου, όπως ο νόμος περί ευθύνης προϊόντων ή
ε) ευθύνης για υπαίτια βλάβη της ζωής, της υγείας ή σωματική βλάβη εκ μέρους της
TIMOCOM ή των βοηθών εκπλήρωσης.

2. Εάν ο εντολέας είναι επιχειρηματίας, η ευθύνη της TIMOCOM περιορίζεται ως εξής στην προβλεπόμενη τυπική για τη σύμβαση ζημία κατά τη σύναψη της σύμβασης:
α) στις περιπτώσεις της ως άνω Παραγράφου 1 α) σε περίπτωση σοβαρής αμέλειας απλών βοηθών εκπλήρωσης,
β) στις περιπτώσεις της ως άνω Παραγράφου 1 β) σε περίπτωση απλής αμέλειας.

3. Ο εντολέας φέρει ευθύνη για το απαιτητό και αδιαμφισβήτητο του εκκρεμούς ποσού, καθώς και για την προσκόμιση στην TIMOCOM όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών. Επισημαίνεται ότι ο εντολέας μπορεί να απαιτήσει την καταβολή από τον οφειλέτη των εξόδων της αμοιβής επιτυχούς παρέμβασης μόνο εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την παροχή του και υποχρεούται σε αποζημίωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Για τα εν λόγω έξοδα ο εντολέας απευθύνεται απευθείας στον οφειλέτη.

4. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η TIMOCOM έχει το δικαίωμα να καταστρέψει το σύνολο των εγγράφων τα οποία δεν υποχρεούται εκ του νόμου να τηρεί.

Άρθρο 5 – Λοιπά

1. Όλες οι συμφωνίες περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο.

2. Στο μέτρο που ο εντολέας δεν είναι καταναλωτής, τόπος εκπλήρωσης της παροχής και αρμοδιότητας των δικαστηρίων είναι το Ντίσελντορφ. Ισχύει το γερμανικό δίκαιο.

3. Σε περίπτωση που μια εκ των διατάξεων της σύμβασης είναι ή καθίσταται ανενεργή, δεν θίγει την ενέργεια όλων των λοιπών διατάξεων ή συμφωνιών. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται σε αντικατάσταση των ανενεργών διατάξεων και σε σύναψη ενεργούς συμφωνίας η οποία εξυπηρετεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα τον σκοπό της ανενεργής διάταξης.

Ημερομηνία: 01.08.2023

top