TimoCom Logo

Javascript απενεργοποιήθηκε στο Browser σας.

Η λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας μειώθηκε με αυτό. Προκειμένου να αυξηθεί το πεδίο εφαρμογής της χρήσης, ενεργοποιήστε προσωρινά JavaScript στις ρυθμίσεις του Browser σας.

TimoCom - Ελληνικά -Γενικοί Όροι Χρήσης

1. Γενικά

(1) Για όλες τις προμήθειες και υπηρεσίες που απορρέουν από αυτή τη συμβατική σχέση ισχύουν αποκλειστικά οι ακόλουθοι όροι. Οι όροι και οι υποχρεώσεις του Χρήστη δεν είναι δεσμευτικοί, ακόμη κι αν η TimoCom δεν αντιτίθεται ρητά σε αυτούς.
(2) Η TimoCom επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τους όρους αυτούς στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης. Η TimoCom πληροφορεί το Χρήστη σχετικά με την αλλαγή μέσω ρητής αναφοράς στο τιμολόγιο ή στην πλατφόρμα. Η συγκατάθεση του Χρήστη για τους τροποποιημένους όρους θεωρείται δεδομένη, εάν αυτός δεν εκφράσει άμεσα αντίθετη γνώμη και το αργότερο εντός 1 μήνα. Σε περίπτωση διευθέτησης της πληρωμής τιμολογίου χωρίς την διατύπωση επιφυλάξεων, η συγκατάθεση θεωρείται δεδομένη.
(3) Τυχόν επεξηγήσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις της σύμβασης νοούνται ως αμετάκλητες μόνο εάν συμφωνούνται γραπτώς. Αν τα μέρη συμφωνούν, ότι ένα τρίτο νομικό πρόσωπο δικαιούται με τη χρήση του λογισμικού, παρέχει αυτό το μέρος του χρήστη ένα πληρεξούσιο για εξηγήσεις της TimoCom.
(4) Όταν στην παρούσα σύμβαση αναφέρονται άτομα (π.χ. χρήστες), η ονομασία απευθύνεται τόσο στο θηλυκό όσο και στο αρσενικό φύλο.

2. Αντικείμενο της σύμβασης

(1) Η TimoCom παρέχει στο Χρήστη δικαίωμα χρήσης μίας πλατφόρμας χρήστη (άδεια) έναντι καταβολής περιοδικού τέλους Το εύρος της άδειας χρήσης εξαρτάται από τη μεμονωμένη συμφωνία. Ανάλογα με την προσωπική κρίση της, η TimoCom μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα χρήστη (πλατφόρμα) μέσω ενός προς εγκατάσταση λογισμικού, ενός συνδυασμού από όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ή μίας θύρας για το υπάρχον περιβάλλον hardware και λογισμικού. Η λειτουργία αυτής της πλατφόρμας γίνεται με τη βοήθεια σέρβερ συνδεδεμένων στο διαδίκτυο, οι οποίοι είναι αποκλειστικά προσβάσιμοι μέσω online σύνδεσης.
Εξαιρούνται περίοδοι, κατά τις οποίες οι σέρβερ που χρησιμοποιούνται από την TimoCom δεν είναι προσβάσιμοι λόγω τεχνικών ή άλλων λόγων που δεν επηρεάζονται από την TimoCom, ή η TimoCom διεξάγει απαραίτητες για τη διατήρηση της συμβατικής παροχής εργασίες συντήρησης στους σέρβερ, στους οποίους βλάβες κατά την πρόσβαση μπορεί να είναι αναπόφευκτες από τεχνικής απόψεως. Η TimoCom περιορίζει κατά το δυνατό τις τακτικές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εκτός του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων. Ως ωράριο λειτουργίας καταστημάτων ορίζεται από την TimoCom το διάστημα μεταξύ 07.30 πμ και 06.00 μμ (UTC+1) για τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.
(2) Η TimoCom μπορεί να επιτρέψει στο χρήστη την πρόσβαση στην πλατφόρμα κατά την κρίση της ως προσφορά download [λήψη] για λογισμικό, π.χ. μέσω της ιστοσελίδας www.timocom.com, μέσω του App Store® της Apple® ή του Google Play™, ή μέσω online εγγραφής με όνομα χρήστη και κωδικό. Ο χρήστης διατηρεί μυστικό το χαρακτηριστικό αναγνώρισης σύνδεσής του, κυρίως την άδεια χρήστη και πρόσβασης, που του έχει εκχωρηθεί, καθώς και τις ασφάλειες ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης, τα ονόματα σύνδεσης, τους κωδικούς, τα προστατεύει από πρόσβαση αναρμόδιων διασφαλίζοντας την ορθή χρήση τους. Η λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού δεν αποτελούν μέρος της παροχής υπηρεσιών της TimoCom, γίνονται από το χρήστη ανεξάρτητα και με ιδία ευθύνη.
(3) Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή, προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου Hardware και Software και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
(4) Η TimoCom έχει το δικαίωμα να διενεργεί τροποποιήσεις στα προϊόντα της στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και βελτιστοποίησης αυτών, στον βαθμό που αυτές δεν περιορίζουν σημαντικά τις λειτουργικές επιδόσεις των προϊόντων.

3. Δικαίωμα χρήσης

(1) Το δικαίωμα χρήσης που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ισχύει μόνο για τον κατά περίπτωση συμφωνηθέντα αριθμό μοναδικών προσβάσεων (TimoCom Accounts) για τις εμπορικές δραστηριότητες του Χρήστη ανά επαγγελματική εγκατάσταση, μισθωτού ή μη μισθωτού, στην προβολή χρηστών της TimoCom και νοείται ως μη εκχωρητέο προς τρίτους ή άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
(2) Το δικαίωμα χρήσης καλύπτει μόνο την καταχώρηση και αναζήτηση εμπορικών στοιχείων στο πνεύμα των συνήθων εμπορικών πρακτικών. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι αληθή και να τεκμηριώνονται, κατόπιν αιτήματος, στην TimoCom. Απαγορεύεται η χρήση για τους εξής σκοπούς ή περιεχόμενα:
a) Ανεπιθύμητα μηνύματα, όπως παραδείγματος χάριν Spam, μαζικά μηνύματα, διαφήμιση γενικού περιεχομένου και γενικές προσφορές.
b) Παράνομους σκοπούς, λάθος στοιχεία, απάτες ή παραπλανήσεις.
c) Παραβίαση δικαιωμάτων, όπως παραδείγματος χάριν δικαιωμάτων της προσωπικότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή της ιδιωτικής ζωής τρίτων.
d) Συλλογή δεδομένων, κυρίως αυτών που καθιστούν εφικτή τη δημιουργία προφίλ άλλου χρήστη.
e) Εισαγωγή κωδικών προγραμμάτων που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα μίας τερματικής συσκευής ή αυτού του λογισμικού.
f) Περιεχόμενα που εμποδίζουν, επιβαρύνουν ή βλάπτουν την TimoCom ή τρίτους, όπως π.χ. άλλους χρήστες, για παράδειγμα καλέσματα σε εμπορικούς αποκλεισμούς, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητη παρακολούθηση (stalking), απειλή, προσβολή, συκοφαντία, διάκριση, εκδηλώσεις μίσους, βλάβη της επιχείρησης, δηλώσεις σεξουαλικής φύσεως, εικόνες βιαιότητας, βίας ή γύμνιας.
g) Περιεχόμενα που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία ή αντιβαίνουν τους καλούς τρόπους, ή ο χρήστης δεν είναι αρμόδιος για τη μεταβίβασή τους.
(3) Τα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα στην πλατφόρμα επιτρέπεται να εξάγονται αποκλειστικά μέσω της υπάρχουσας λειτουργίας εξαγωγής ή εκτύπωσης. Μία αυτοματοποίηση της χρήσης της πλατφόρμας, έστω και μέσω μίας θύρας, ξένου λογισμικού, σκριπτ ή λοιπών βοηθητικών μέσων, που αποκλίνουν από τα πρότυπα των κοινών περιηγητών, όπως π.χ. Chrome™, Firefox® ή Internet Explorer, χρήζει έγγραφης συγκατάθεσης από την TimoCom.
(4) Η TimoCom επιφυλάσσεται του δικαιώματος διακοπής της σύνδεσης ενός χρήστη στην προβολή χρηστών και τη διαγραφή στοιχείων όταν αντίκεινται στη ισχύουσα νομοθεσία ή στα χρηστά ήθη. Το αυτό ισχύει όταν η χρήση εκ μέρους του Χρήστη ενέχει τεχνικούς κινδύνους για τη δομή του Λογισμικού, εφαρμογής ή της προβολής χρηστών της TimoCom.
(5) Εάν ο χρήστης αθετήσει μια συμβατική υποχρέωση, ιδίως τις υποχρεώσεις βάσει των εδ. 3 (1) ή (2), εδ. 4 (1), εδ. 5 (2), (4) ή (5) ή εδ. 7 (2) ή (3), ή εάν δεν αποκαταστήσει την παραβίαση οιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης, τότε η TimoCom αποδεσμεύεται από την υποχρέωση για παροχή («διακοπή παροχής»), διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για τις υπηρεσίες της.
(6) Για κάθε παράβαση των εδαφίων 3 (1) ή (2), ή των εδ. 5 (2), (4) ή (5) ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλλει συμβατική ποινή που αντιστοιχεί στο τέλος δωδεκάμηνης χρήσης. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να στοιχειοθετήσει πρόκληση ζημίας μικρότερης αξίας.

3α. Το δικαίωμα χρήσης TC Profile®

(1) Η πλατφόρμα δίνει στο Χρήστη, εφόσον συμφωνηθεί, πρόσβαση στη βάση δεδομένων TC Profile®. Στην εν λόγω βάση δεδομένων ο Χρήστης μπορεί να προβάλλει εταιρικά δεδομένα τρίτων.
(2) Ο χρήστης άδειας χρήσης TC Truck&Cargo® δύναται επιπροσθέτως να παράσχει μέσω της βάσης δεδομένων πρόσβαση σε τρίτους σε πληροφορίες και εταιρικά στοιχεία του. Πρόσβαση στα αναλυτικά εταιρικά στοιχεία τρίτων αποκτά ο Χρήστης κατόπιν διάθεσης των δικών του αναλυτικών εταιρικών στοιχείων.
(3) Η βάση δεδομένων παρέχεται προς εμπορική χρήση εντός του συνήθους φάσματος επιχειρηματικών πρακτικών. Η αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων, ολική ή μερική, απαγορεύεται από τους νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας.
(4) Τα στοιχεία πρέπει να είναι επίκαιρα. Εφόσον παραλάβη η ΤimoCom πληροφορίες για ανακρίβειες στοιχεία του χρήστη, μπορεί να ενημερώνει το χρήστη για αυτό το σφάλμα. Εάν δεν διορθώθηκε ή ολοκληρώθηκαν η πληροφορίες του χρήστη μέσα σε 7 ημέρες, μετά από την παραλαβή των πληροφοριών από την TimoCom, έχει εγκριθεί από το χρήστη η TimoCOM, αλλά όχι υποχρεωτικά,  να διορθώσει τις πληροφορίες στο όνομα και την ευθύνη του, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έναρξης εφορίας.
(5) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω παραγράφων (3) και (4) η TimoCom επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεσμεύσει τα στοιχεία και την πρόσβαση του χρήστη στη βάση δεδομένων.
(6) Η συμβατική σχέση άρχεται με τη γραπτή αποδοχή ή την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός 14 ημερών πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3β. Δικαίωμα χρήσης του TC Truck&Cargo®

(1) Η πλατφόρμα επιτρέπει στο Χρήστη, εφόσον συμφωνηθεί, την καταχώριση της χωρητικότητας των οχημάτων και προσφορών φορτίων, καθώς και την αναζήτηση στις προσφερόμενες χωρητικότητες οχημάτων και τα φορτία, για διεθνείς οδικές μεταφορές με την εφαρμογή TC Truck&Cargo®.
Επιπλέον θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα επιλογές - εισαγωγής και αναζήτησης - ελεύθερων χώρων αποθήκης.
(2) Τα πεπαλαιωμένα στοιχεία πρέπει να διαγράφονται αμέσως. Η καταχώριση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με την εισαγωγή απλών αλφαριθμητικών χαρακτήρων, χωρίς κενούς ή λοιπούς χαρακτήρες, οι οποίοι εξυπηρετούν αποκλειστικά την προβολή, και τη χρήση ορθών στοιχείων στα προβλεπόμενα πεδία συμπλήρωσης. Η TimoCom επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράφει αυτομάτως εισηγμένα στοιχεία τα οποία δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια και/ή όσα ορίζονται στο στοιχείο 3 εδάφιο 2.     
(3)  Η συμβατική σχέση άρχεται με τη γραπτή αποδοχή ή την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός 14 ημερών πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3γ. Το δικαίωμα χρήσης του TC eMap®

(1) Το TC eMap® δίδει τη δυνατότητα στον χρήστη, στον βαθμό που έχει συμφωνηθεί, να μεταδίδει μέσω διαδικτύου δεδομένα για τη διαμόρφωση χαρτών και τον υπολογισμό διαδρομών. Οι διαμορφωμένοι χάρτες υπόκεινται στο σύνολό τους, όπως όλοι οι γεωγραφικοί χάρτες, σε συνεχείς τροποποιήσεις και δεν αντιστοιχούν ποτέ επακριβώς στην πραγματικότητα. Η TimoCom δεν ευθύνεται συνεπώς για τη διαφύλαξη της ορθότητας των διαμορφωμένων χαρτών και λοιπών δεδομένων. Η απορρέουσα εκ της συμβάσεως ευθύνη της TimoCom περιορίζεται στην παροχή, επεξεργασία και απεικόνιση των δεδομένων για τον χρήστη.
(2) Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που απεικονίζονται στο TC eMap® παρέχονται από τρίτους. Η TimoCom επιφυλάσσεται συνεπώς του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση σε περίπτωση μη σωστής και έγκαιρης τήρησης των υποχρεώσεων τρίτων, εκτός εάν ο χρήστης αποδείξει ότι η υπαιτιότητα βαραίνει την TimoCom.
(3) Το πρόγραμμα αναζητεί τους προορισμούς σύμφωνα με την τοπωνυμία που αναφέρεται κάθε φορά. Δυνατή είναι επίσης η εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης με παρεμφερή τοπωνύμια ή πολλαπλές ονομασίες. Η TimoCom δεν επωμίζεται την ορθή αυτόματη επιλογή της επιθυμητής τοποθεσίας μέσω του προγράμματος. Επίσης, η TimoCom δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα ή αρτιότητα όλων των παρεμφερών δεδομένων, όπως ταχυδρομικοί κωδικοί, στοιχεία δρόμων ή λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες. Οι χάρτες υπόκεινται σε διαρκείς τροποποιήσεις βάσει της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τα στοιχεία καθώς και την ορθότητα και την ποιότητα των χαρτών.
(4) Το υλικό των χαρτών και τα λοιπά παρεμφερή στοιχεία (οι χάρτες) παρέχονται από τους δικαιοπαρόχους. Οι χάρτες και οι λειτουργικές ικανότητες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της TimoCom και/ή των δικαιοπαρόχων και εταίρων της. Επιπλέον προστατεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις και τη νομοθεσία της χώρας εντός της οποίας χρησιμοποιούνται. Η TimoCom παρέχει στον χρήστη μια μη εκχωρητέα, μη αποκλειστική άδεια περαιτέρω εκμετάλλευσης των χαρτών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της TimoCom, για εσωτερική χρήση αποκλειστικά από τον χρήστη. Ο χρήστης απαγορεύεται να αναπαράγει, κατατέμνει, εξάγει, τροποποιεί ή να δημιουργεί παράγωγα εξ αυτών προϊόντα. Ο χρήστης απαγορεύεται να διαδίδει τον πηγαίο κώδικα, τα πηγαία αρχεία ή τη διάρθρωση των χαρτών, ολικά ή εν μέρει, ή να προκαλεί τη διάδοσή αυτών, και δη ούτε μέσω αναδιάρθρωσης, κατάτμησης ή ανακατασκευής αντικειμενικού κώδικα ή μέσω άλλων οδών. Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τα προϊόντα για τη λειτουργία εταιρείας παροχής υπηρεσιών ή για άλλους σκοπούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν την επεξεργασία χαρτών από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο χρήστης δε διατηρεί δικαιώματα ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας απολαμβάνει συνολικά ο δικαιοπάροχος. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αποσιώπηση ή αφαίρεση των υποδείξεων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αναφοράς πηγών ή επιφύλαξης κυριότητας εντός ή επί των χαρτών.
(5) Εάν τρίτοι προμηθευτές αυξήσουν τις τιμές προς την TimoCom, οι οποίες ίσχυαν κατά τη σύναψη της σύμβασης, η TimoCom επιφυλάσσεται του δικαιώματος αύξησης των τιμών που αφορούν επ' αμοιβή άδειες εκμετάλλευσης προς τον χρήστη αντίστοιχα. Η αύξηση των τιμών ισχύει με την παρέλευση 2 εβδομάδων από τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα. Εάν η αύξηση των τιμών χρήσης του TC eMap® από πλευράς της TimoCom υπερβεί το 10 % εντός ενός ημερολογιακού έτους, παρέχεται στον χρήστη έκτακτο δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, το οποίο δύναται να επικαλεστεί εντός 2 εβδομάδων από την ανακοίνωση της αύξησης των τιμών.
(6) Η TimoCom επιφυλάσσεται την τροποποίηση, επέκταση, διαγραφή και την εκ νέου κατηγοριοποίηση των διαμορφωμένων χαρτών και δεδομένων κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων και των ειδικεύσεων για τους διαμορφωμένους χάρτες και τις πρόσθετες λειτουργικές ικανότητες των χαρτών. Η TimoCom δεν υποχρεούται στην παράδοση ή διεξαγωγή εργασιών συντήρησης, άρσης σφαλμάτων, διορθώσεων (patch), ενημερώσεων (updates) ή βελτιώσεων (upgrades).
(7) Επιπρόσθετα ισχύουν αυτοί οι όροι τελικών χρηστών (Όροι Παροχής Υπηρεσιών της HERE)
(8) Η συμβατική σχέση που αφορά επ' αμοιβή εκχώρηση αδειών χρήσης άρχεται με τη γραπτή αποδοχή ή την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης άδειας χρήσης και δύναται να καταγγελθεί τακτικά από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία εντός 14 ημερών πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν προβεί προηγουμένως σε τακτική καταγγελία της σύμβασης.

3δ. Το δικαίωμα χρήσης της δυνατότητας tracking του TC eMap®

(1) Η πλατφόρμα παρέχει στο Χρήστη, εφόσον συμφωνηθεί, πρόσβαση στη λειτουργία εντοπισμού στο TC eMap®, με την οποία μπορεί να μεταβιβάσει υπάρχοντα δεδομένα των οχημάτων του, όπως π.χ. στοιχεία θέσης του Παγκοσμίου Συστήματος Θεσιθεσίας (GPS), από διαθέσιμες συσκευές εντοπισμού θέσης στην πλατφόρμα της TimoCom (Upload) και από εκεί να παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστης προβολής για τον εαυτό του και για άλλους χρήστες της πλατφόρμας (Viewer) στο πλαίσιο της περιορισμένης διάθεσης. Η πλατφόρμα παρέχει ακόμα στον viewer τη δυνατότητα προβολής των δεδομένων των συσκευών εντοπισμού θέσης σε οχήματα άλλων χρηστών, αφού προηγουμένως έχει διατεθεί για την προβολή αυτή η σχετική έγκριση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προβολή των δεδομένων αυτών είναι η άδεια χρήσης της εφαρμογής TC eMap®, καθώς και μια σύμβαση παροχής με έναν τηλεματικό πάροχο για το upload.
(2) Ο χρήστης υποχρεούται, σε περίπτωση που έχει επιλέξει την προβολή των στοιχείων της συσκευής εντοπισμού θέσης του οχήματός του, να διασφαλίσει τη συνεχή διάθεση των στοιχείων αυτών για το συμφωνημένο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής. Ο ίδιος ο χρήστης έχει την ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη μεταβίβαση των δεδομένων προς την TimoCom.
(3) Απαγορεύεται η χρήση και η επεξεργασία δεδομένων από συσκευές εντοπισμού θέσης εντός ξένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν μισθωθεί ή χρονομισθωθεί μόνιμα από τον χρήστη, σε περίπτωση που δεν υπάγονται στην προαναφερόμενη παράγραφο 1 που αναφέρεται στην προβολή μεταξύ 2 χρηστών του λογισμικού. Ειδικότερα απαγορεύεται στον χρήστη να ανεβάζει (upload) στοιχεία συσκευών εντοπισμού θέσης από υπεργολάβους που εργάζονται τακτικά ή σε μόνιμη βάση για τον χρήστη. Σε περίπτωση παράβασης της παραγράφου αυτής η TimoCom δικαιούται να αποκλείσει τα στοιχεία της συγκεκριμένης συσκευής εντοπισμού θέσης.
(4) Ο χρήστης είναι υπεύθυνος η χρήση του λογισμικού να συμμορφώνεται με την προστασία των δεδομένων. Ο χρήστης υποχρεούται κατά τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων μέσω του λογισμικού στην τήρηση όλων των σχετικών κανόνων περί προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων θέσης αποκλειστικά για τον συντονισμό των εντοπισμένων οχημάτων και/ή η χρήση των συσκευών εντοπισμού θέσης στο πλαίσιο του σκοπού που επιδιώκεται μέσω της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η ονομασία των εν λειτουργία συσκευών εντοπισμού θέσης με πραγματικά ονόματα φυσικών προσώπων (π.χ. ονόματα των οδηγών) στο πλαίσιο της υπηρεσίας.
(5) Ο χρήστης αποδέχεται τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των στοιχείων που επεξεργάζονται μέσω του TC eMap (ιδίως στοιχεία θέσης) από την TimoCom. Ο χρήστης δύναται να ανακαλέσει σε οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση των στοιχείων που επεξεργάζονται μέσω του λογισμικού (ιδίως στοιχεία θέσης). Η ανάκληση δεν αγγίζει το περιεχόμενο της σύμβασης και την υποχρέωση καταβολής πληρωμής του χρήστη. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι ως συνέπεια μιας τέτοιας ανάκλησης η TimoCom ενδεχομένως να μην είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τη χρήση της δυνατότητας tracking.
α) Ο χρήστης ενημερώνει όλα τα άτομα που είναι εξοπλισμένα με μια συσκευή εντοπισμού θέσης πριν από την έναρξη της χρήσης αυτής ως προς την εκχωρημένη συγκατάθεση για την επεξεργασία στοιχείων από την TimoCom, το είδος των επεξεργασμένων στοιχείων, τον σκοπό και τη χρονική διάρκεια της επεξεργασίας, τις συμμετέχοντες στην επεξεργασία εταιρείες καθώς για τη δυνατότητα παύσης της μεταβίβασης στοιχείων.
β) Εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η συναίνεση των ατόμων που είναι εξοπλισμένα με μια συσκευή εντοπισμού, ο χρήστης εξασφαλίζει ότι έχει στη διάθεσή του σε γραπτή μορφή όλες τις απαραίτητες συναινέσεις ή άλλες από την εκάστοτε εφαρμόσιμη νομοθεσία επιτρεπτές εναλλακτικές μορφές συναίνεσης (π.χ. εταιρικές συμφωνίες). Ο χρήστης υποχρεούται στη φύλαξη σχετικών με την TimoCom αποδείξεων για τη χρονική διάρκεια δύο ετών από τη λήξη της σύμβασης και την προσκόμισή τους κατόπιν σχετικού αιτήματος σε πρωτότυπη μορφή.
(6) Ο viewer είναι υπεύθυνος η χρήση του λογισμικού να συμμορφώνεται με την προστασία των δεδομένων. Ο viewer υποχρεούται κατά τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων μέσω του λογισμικού στην τήρηση όλων των σχετικών κανόνων περί προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων θέσης αποκλειστικά για τον συντονισμό των εντοπισμένων οχημάτων και/ή η χρήση των συσκευών εντοπισμού θέσης στο πλαίσιο του σκοπού που επιδιώκεται μέσω της υπηρεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων που δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό αυτό.
(7) Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί προστασίας δεδομένων, και δη των προαναφερόμενων παραγράφων 4,5 και/ή 6 από πλευράς Viewer και/ή χρήστη, η TimoCom δικαιούται την άμεση καταγγελία της σύμβασης με τον Viewer και/ή τον χρήστη. Ο viewer και/ή ο χρήστης αποδεσμεύουν την TimoCom από οποιεσδήποτε αξιώσεις που απορρέουν από τη μη τήρηση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων εκ μέρους τους ή σχετίζονται με αυτήν, και δη των προαναφερόμενων παραγράφων 4, 5 και/ή 6.
(8) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με τη γραπτή αποδοχή ή με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από την TimoCom και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν προβεί προηγουμένως σε τακτική καταγγελία της σύμβασης.

3ε. Το δικαίωμα χρήσης του TC eBid®

(1) Η πλατφόρμα παρέχει στο Χρήστη, εφόσον συμφωνηθεί, πρόσβαση στην εφαρμογή TC eBid®, με την οποία μπορεί να προκηρύσσει σταθερές εντολές από τον κλάδο μεταφορών και logistics σε μία ομάδα-στόχο που έχει επιλέξει (Αναθέτων) ή να δίνει προσφορές σε μία προκήρυξη (Προσφέρων). Η εφαρμογή επιτρέπει στο Χρήστη να περιγράφει προσφορές, να συλλέγει προσφορές για τη προετοιμασία της ανεξάρτητης σύναψης σύμβασης, να τις επεξεργάζεται και να τις μεταβιβάζει.
(2) Το δικαίωμα χρήσης του Αναθέτοντος/πελάτη άρχεται με την καταγραφή της πληρωμής στο πρώτο τιμολόγιο της TimoCom ή με την παροχή πρόσβασης στην εφαρμογή από την TimoCom.
(3) Η Προκήρυξη Διαγωνισμού δεν συνιστά δεσμευτική πρόταση, αλλά ειδοποίηση για υποβολή προσφοράς. Ο Αναθέτων/πελάτης δεσμεύεται να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία για την παρεχόμενη υπηρεσία. Η σύναψη σύμβασης επέρχεται άμεσα μεταξύ του Ενδιαφερόμενου αγοραστή και του Αναθέτοντος/πελάτη χωρίς συμβατική συμμετοχή εκ μέρους της TimoCom.
(4) Ο Ενδιαφερόμενος αγοραστής δεσμεύεται ως προς την προσφορά που καταθέτει για 1 μήνα πέρα από την προθεσμία της Προκήρυξης Διαγωνισμού.
(5) Η TimoCom επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεσμεύει προς έλεγχο της νομιμότητας, πληρότητας και συνοχής τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έως και 2 ολόκληρες εργάσιμες μέρες από την κατάθεσή τους, αλλά και τις προσφορές των Ενδιαφερόμενων αγοραστών . Μια προσφορά κρίνεται ως καταχρηστική ιδίως όταν αντίκειται στο ισχύον δίκαιο, σε διοικητικές αποφάσεις, δικαιώματα τρίτων ή στα χρηστά ήθη. Μια προσφορά νοείται ως ανεπαρκής όταν λείπουν κύρια στοιχεία της σύμβασης ή απαραίτητες πληροφορίες, π.χ. σχετικά με απαιτούμενες εγκρίσεις ή άδειες χρήσης. Μια προσφορά νοείται για παράδειγμα ως μη σοβαρή όταν υπερισχύει ο διαφημιστικός χαρακτήρας ή σχετίζεται με μεμονωμένη μεταφορά.
(6) Εάν η TimoCom διαπιστώσει ότι παραβιάζεται η παράγραφος 5 από τον Αναθέτοντα/πελάτη ή τον Ενδιαφερόμενο αγοραστή, ακόμη κι αν η διαπίστωση έπεται της κοινοποίησης προσφοράς, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει την προσφορά από την εφαρμογή, να την δεσμεύσει ή ακόμη και να μην προβεί στην κοινοποίησή της, διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης.
(7) Η TimoCom επιφυλάσσεται του δικαιώματος κοινοποίησης στην εφαρμογή μόνο των προσφορών ενός Αναθέτοντος/πελάτη ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον μέση πιστοληπτική ικανότητα, πιστοποιημένη από φημισμένο οργανισμό αξιολόγησης και εφόσον η τρέχουσα συγκυρία δεν ενέχει συγκεκριμένους οικονομικούς κινδύνους για την έκβαση της συναλλαγής. Η μέση πιστοληπτική ικανότητα αντιστοιχεί, για παράδειγμα, σε δείκτη πάνω από το 300 του οργανισμού αξιολόγησης Creditreform e.V για τη Γερμανία, σε «Β» του Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ή σε «R» του οργανισμού αξιολόγησης Coface AG για την Ευρώπη. Εάν η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του Αναθέτοντος/πελάτη μειωθεί κατά τη διάρκεια της προσφοράς κάτω από τη στάθμη αυτή ή κάποια ισοδύναμή της, ή εάν η TimoCom διαπιστώσει την ύπαρξη συγκυριών που ενέχουν συγκεκριμένους κινδύνους για τη μεταγενέστερη διευθέτηση του πληρωτέου επί των προσφορών, η TimoCom δύναται να τερματίσει την προσφορά άμα τη γνωστοποίηση της επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας ή να την αναστείλει έως την ανάκαμψη της πιστοληπτικής ικανότητας.
(8) Η TimoCom έχει το δικαίωμα να μεταδίδει τις προσφορές για την Προκήρυξη Διαγωνισμού ή την αξιολόγηση μιας Προκήρυξης Διαγωνισμού παράλληλα προς την ικανοποίηση της οικονομικής αξίωσης που απορρέει από αυτή την Προκήρυξη Διαγωνισμού.
(9) Η TimoCom διατηρεί έναν ιδιαίτερο τομέα για ειδικές ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες Προκηρύξης Διαγωνισμού από πιθανούς Ενδιαφερόμενους αγοραστές . Η TimoCom επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παρατείνει την Προκήρυξη Διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την απάντηση σε ειδικό ερώτημα, εφόσον αυτό εκτείνεται πέραν της 1 εργάσιμης ημέρας. Η TimoCom επιφυλάσσεται επιπλέον του δικαιώματος να διαγράφει εγγραφές οι οποίες παρακωλύουν άλλους χρήστες από τη χρήση, εάν αυτές για παράδειγμα:
- δεν εξυπηρετούν τη διασαφήνιση ειδικών ερωτημάτων για συγκεκριμένη Προκήρυξη Διαγωνισμού,
- είναι διαφημιστικής φύσης ή
- ενδέχεται να δυσφημεί άλλους συμμετέχοντες.
(10) Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για το σύνολο των στοιχείων και προσφορών που παρέχει στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα οποία δημοσιοποιεί ή προωθεί η TimoCom στην εφαρμογή. Η TimoCom δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα στοιχεία αυτά ή την εκτέλεση των συμβάσεων ή δηλώσεων εμπιστευτικότητας που προκύπτουν από αυτά και δεν συμμετέχει η ίδια ως συμβαλλόμενο μέρος. Η TimoCom δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα στοιχεία και την επιφάνεια των Ενδιαφερόμενων αγοραστών, ιδίως όταν αυτοί καλούνται να υποβάλουν προσφορά κατόπιν επιθυμίας του Αναθέτοντος/πελάτη.
(11) Η TimoCom διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει προσφορές Ενδιαφερόμενων αγοραστών ή να μην τις λαμβάνει υπόψη κατά την προώθηση στην εφαρμογή σε περίπτωση που αντιληφθεί γεγονότα που ενέχουν συγκεκριμένους κινδύνους για την παραγωγική ικανότητα του Ενδιαφερόμενου αγοραστή και/ή επιβάλλουν σε αυτόν νομική ή διοικητική απαγόρευση ιδίας διεκπεραίωσης της ανατεθειμένης παροχής. Η TimoCom δύναται επίσης να διαγράφει ή να μη λαμβάνει υπόψη κατά την προώθηση στην εφαρμογή τέτοιες προσφορές από Ενδιαφερόμενους αγοραστές οι οποίοι δεν συναλλάσσονται επ' ονόματι και για λογαριασμό των ιδίων.
(12) Η συμβατική σχέση άρχεται με τη γραπτή αποδοχή ή την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός 14 ημερών πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση. Εναλλακτικά η συμβατική σχέση δύναται να αιτιολογηθεί με μεμονωμένη σύναψη και τελειώνει αυτόματα με το τέλος της δημοπρασίας χωρίς να απαιτείται ειδική καταγγελία. Το δικαίωμα χρήσης του Ενδιαφερόμενου αγοραστή, ο οποίος καλείται από τον Αναθέτοντα/πελάτη να καταθέσει προσφορά, λήγει με την παρέλευση της Προκήρυξης Διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται ειδική καταγγελία εκ μέρους του, πέρα από το δικαίωμα χρήσης που απορρέει από την υφιστάμενη σύμβαση άδειας χρήσης.
(13) Η TimoCom, σε περίπτωση αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή, ο οποίος καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ΕΕ (ΕνΔΤΚ) (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ υπ. αριθ. 1921/2001, με τιμή βάσης για το 2005 τους 100 βαθμούς, έναντι του υφιστάμενου δείκτη κατά τη σύναψη της σύμβασης, έχει το δικαίωμα να αυξήσει ανάλογα το τέλος άδειας χρήσης (με επί τοις εκατό αναγωγή), χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή δήλωση εκ μέρους της TimoCom για τις μεταβολές στις τιμές. Εφαρμοστέα είναι η εκάστοτε μεταβολή που γνωστοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον μήνα Οκτώβριο. Η μεταβολή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση μείωσης του δείκτη τιμών καταναλωτή μειώνεται ανάλογα και το τέλος χρήσης (με επί τοις εκατό αναγωγή) αυτομάτως με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η εκάστοτε τιμή ισχύει ως συμβατική τιμή για 1 ημερολογιακό έτος. Ο διακανονισμός εφαρμόζεται κάθε έτος.

3στ. Το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας ανταλλαγής αποθηκευτικών χώρων

(1) Η πλατφόρμα δίνει στο Χρήστη τη δυνατότητα, στο βαθμό που έχει συμφωνηθεί, να παρέχει αποθηκευτικούς χώρους και να ελέγχει τους παρεχόμενους αποθηκευτικούς χώρους. Η δημοσίευση των προσφορών μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω της πλατφόρμας, όσο και μέσω της δημοσίας ιστοσελίδας της TimoCom, καθώς και στη σελίδα www.portatio.com.
(2) Τα πεπαλαιωμένα στοιχεία πρέπει να διαγράφονται αμέσως. Η καταχώρηση πρέπει να είναι πλήρης, σε απλή γραμματοσειρά χωρίς πρόσθετα κενά ή άλλους χαρακτήρες έμφασης και με τα σωστά στοιχεία εντός των προβλεπόμενων πεδίων εισαγωγής. Η TimoCom επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράφει αυτομάτως εισηγμένα στοιχεία τα οποία δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια και/ή όσα ορίζονται στο στοιχείο 3 της παραγράφου 2.
(3) Η συμβατική σχέση άρχεται με τη γραπτή αποδοχή ή την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός 14 ημερών πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε φορά κατά 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν προβεί προηγουμένως σε τακτική καταγγελία της σύμβασης.

3g. Δικαιώματα χρήσης υπηρεσίας μηνυμάτων [messaging]

(1) Η υπηρεσία μηνυμάτων επιτρέπει, κατόπιν συμφωνίας, στο χρήστη να αποστέλλει κοινοποιήσεις εντός της πλατφόρμας χρηστών σε έναν άλλο εγγεγραμμένο για τη λειτουργία χρήστη.
(2) Η υπηρεσία μηνυμάτων δεν αντικαθιστά τα γενικά επίσημα μέσα επικοινωνίας και ειδικά δεν ενδείκνυται για τη μεταβίβαση κλήσεων κινδύνου ή άλλων παρόμοιων συναγερμών σε αρμόδιες εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες.
(3) Προϋπόθεση χρήσης αποτελεί η δημιουργία και η συντήρηση ενός προφίλ χρήστη. Με την εγκατάσταση της υπηρεσίας μηνυμάτων, ένας χρήστης μπορεί να εμφανίζεται ως έτοιμος για τη λήψη κοινοποιήσεων. Για το περιεχόμενο των απεσταλμένων κοινοποιήσεων αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε εγγεγραμμένος χρήστης. Οι απεσταλμένες κοινοποιήσεις των χρηστών δεν αποτελούν άποψη της TimoCom, ούτε συμφωνεί με αυτές η TimoCom, ούτε και τις ενστερνίζεται.
(4) Η TimoCom συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα κατά την εγκατάσταση και χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων από το χρήστη προσωπικά και τεχνικά δεδομένα του χρήστη, τις κοινοποιήσεις, καθώς και τις πληροφορίες, που καταστεί ένας χρήστης προσβάσιμες σε τρίτους μέσω του προφίλ του. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από την TimoCom για τους εξής σκοπούς:

  • Έλεγχος της ταυτότητας του χρήστη
  • Διάθεση και διατήρηση της συμφωνημένης παροχής
  • Ασφάλιση διατήρησης αυτών των όρων χρήσης
  • Εκτέλεση των εγκεκριμένων από το χρήστη συναλλαγών
  • Πλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων ή των επίσημων ή δικαστικών αξιώσεων που μπορούν να επιβληθούν

(5) Η TimoCom δεν διασφαλίζει την πλήρωση του στόχου της κοινοποίησης. Επίσης, δεν διασφαλίζεται ότι το άτομο που δηλώνεται ως αποστολέας ή παραλήπτης μίας κοινοποίησης ταυτίζεται πραγματικά με το αποστέλλον ή λαμβάνον άτομο.
(6) Η TimoCom διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένη, τηρώντας το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών, να ελέγχει τις κοινοποιήσεις ενός χρήστη και σε περίπτωση παραβίασης του ψηφίου 3 (2) αυτών των όρων να μπλοκάρει αυτές τις κοινοποιήσεις ή να αποκλείει τα δεδομένα του χρήστη ή την πρόσβασή του στην υπηρεσία μηνυμάτων.
(7) Ο χρήστης, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μηνυμάτων, δηλώνει σύμφωνος με την αποθήκευση μίας κοινοποίησης, η οποία αποστέλλεται μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων, από την TimoCom, τηρώντας το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών,σε ένα σέρβερ για τη διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών προς μεταβίβαση στον εκάστοτε επιλεγμένο χρήστη, καθώς και με τη δυνατότητα προβολής αυτής της κοινοποίησης. Η TimoCom κρατάει την κοινοποίηση στο σέρβερ για το χρήστη, μέχρι να διαγραφεί η κοινοποίηση κατόπιν επιθυμίας όλων των μετεχόντων στην επικοινωνία χρηστών ή περάσει το διάστημα των τουλάχιστον 3 μηνών από τη σύνταξη και αποστολή της κοινοποίησης, εφόσον δεν ορίζεται άλλως εκ του νόμου, δεν απαιτείται δικαστικώς ή επισήμως, δεν απαγορεύεται ή διατάζεται. Με το πέρας του ελάχιστου διαστήματος αποθήκευσης, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνει διαγραφή της κοινοποίησης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
(8) Η τήρηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων φύλαξης ως προς τις κοινοποιήσεις εναπόκειται αποκλειστικά στο χρήστη. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει διαθέσιμη για το χρήστη μία λειτουργία εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η χωριστή φύλαξη.
(9) Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη σύμφωνη με την προστασία των δεδομένων χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων. Ο χρήστης υποχρεούται κατά τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων στην τήρηση όλων των σχετικών κανόνων περί προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων που δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό αυτό. Ο χρήστης αποδεσμεύει την TimoCom από οποιεσδήποτε αξιώσεις που απορρέουν από τη μη τήρηση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων εκ μέρους του ή σχετίζονται με αυτή.
(10) Ο χρήστης δύναται να ανακαλέσει σε οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ τη συγκατάθεσή του προς την TimoCom για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση των δεδομένων που επεξεργάζονται από την υπηρεσία μηνυμάτων. Η ανάκληση δεν αγγίζει το περιεχόμενο της σύμβασης και την υποχρέωση καταβολής πληρωμής του χρήστη. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι ως συνέπεια μιας τέτοιας ανάκλησης η TimoCom ενδεχομένως να μην είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.
(11) Η επ' αμοιβή συμβατική σχέση άρχεται με τη γραπτή αποδοχή ή με την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης από την TimoCom και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός προθεσμίας 14 ημερών πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3h. TC Connect

(1) Το TC Connect παρέχει στο Χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον συμφωνηθεί, σύνδεσης μεταξύ ενός λογισμικού συστήματος διαχείρισης μεταφορών που υπάρχει στο Χρήστη (εφεξής: TMS) και της πλατφόρμας. Το TC Connect εκτελεί, παράλληλα, τη λειτουργία μίας θύρας, με τη βοήθεια της οποίας μπορεί να γίνει ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του TMS του Χρήστη και της πλατφόρμας.
(2) Γραφική επιφάνεια χρήστη δεν περιλαμβάνεται. Για την απεικόνιση των περιεχομένων της πλατφόρμας ίσως απαιτείται η συμφωνία περαιτέρω αδειών χρήσης.
(3) Η σύνδεση των υπαρχόντων TMS του Χρήστη σε αυτή τη θύρα και, συνεπώς, στην πλατφόρμα γίνεται από το Χρήστη με ιδία ευθύνη. Η TimoCom μπορεί να στηρίξει το Χρήστη παρέχοντας μία τεχνική περιγραφή προϊόντος της θύρας. Η τεχνική περιγραφή προϊόντος δεν αποτελεί μέρος της παρούσας σύμβασης. Δεν διασφαλίζεται ότι η τεχνική περιγραφή προϊόντος είναι χρήσιμη χωρίς τεχνικές γνώσεις σχετικά με τις θύρες.
(4) Η συμβατική σχέση άρχεται με τη γραπτή αποδοχή ή την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός 14 ημερών πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

3I. Το δικαίωμα χρήσης "Υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφων"

(1) Η πλατφόρμα παρέχει στο χρήστη, εφόσον συμφωνηθεί, πρόσβαση στην "Υπηρεσία Διαχείρισης Εγγράφων" (DMS), με την οποία μπορεί να μεταβιβάσει προσωπικά έγγραφα στην πλατφόρμα της TimoCom (Upload) και να τα διαθέσει σε άλλους χρήστες της πλατφόρμας προς προβολή. Η TimoCom διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού των υπηρεσιών σχετικά με το φορμάτ, τον όγκο και την ποσότητα των εγγράφων.
(2) Τα μεταφερόμενα από το χρήστη έγγραφα αποθηκεύονται κωδικοποιημένα στο EU. Η λήψη των δεδομένων γίνεται μέσω Download από τον σχετικώς εξουσιοδοτημένο χρήστη, ενώ τα δικαιώματα επ' αυτών παραμένουν στο χρήστη που κάνει τη μεταβίβαση. Ο χρήστης που κάνει τη μεταβίβαση των εγγράφων αποδέχεται τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων που δημιουργούνται μέσω της υπηρεσίας DMS από την TimoCom.
(3) Οι τεχνολογίες και οι λειτουργικές ικανότητες της υπηρεσίας DMS προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της TimoCom, καθώς και των δικαιοπαρόχων της. Επιπλέον, προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και τη νομοθεσία της χώρας, εντός της οποίας χρησιμοποιούνται.
(4) Η TimoCom απαλλάσσεται της υπηρεσίας έναντι του χρήστη, εάν δεν μπορεί να ληφθεί η μνήμη λόγω κατάστασης από τρίτο δικαιοπάροχο ή μη εκπροσωπούμενο από την TimoCom για περιόδους μη διαθεσιμότητας, σύμφωνα με το Εδάφιο 2 Παράγραφος 1 των παρόντων όρων. Ο χρήστης θα ενημερώνεται άμεσα για τέτοια προβλήματα και θα απαλλάσσεται εξίσου για αυτό το διάστημα από την ανταπόδοση.
(5) Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της πρόσβασής του στην υπηρεσία DMS, παραλείπει κάθε καταχρηστική χρήση και κάθε προσπάθεια εμφάνισης πληροφοριών χωρίς εξουσιοδότηση, είτε ο ίδιος ή τρίτοι, ή πρόσβασης στα συστήματα της πλατφόρμας. Σε τέτοιες περιπτώσεις αναλαμβάνει τυχόν έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δαπανών που προκύπτουν για την TimoCom από τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και/ή που οφείλονται σε ελλείψεις και ζημιές, οι οποίες υπόκεινται στην ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την TimoCom για πιθανότητες πρόσβασης αναρμόδιων τρίτων σε προϊόντα ή άλλες παραβιάσεις της ασφάλειας δεδομένων, που γνωρίζει ή υποθέτει, και να αναλαμβάνει άμεσα και δωρεάν για την TimoCom όλες τις λοιπές χρήσιμες υπηρεσίες συμμετοχής, κυρίως όταν του ζητείται σχετικά από την TimoCom και τα απαιτούμενα μέτρα δεν υπερβαίνουν μία εύλογη δαπάνη.
(6) Πριν τη μεταφορά των εγγράφων, ο χρήστης οφείλει να τα ελέγχει για πιθανά ζημιογόνα περιεχόμενα, κυρίως χρησιμοποιώντας ανάλογα προγράμματα προστασίας από ιούς τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και να ελέγχει εάν το λογισμικό παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα.
(7) Ο χρήστης δύναται να ανακαλέσει σε οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ τη συγκατάθεσή του προς την TimoCom για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση των δεδομένων που επεξεργάζονται από την υπηρεσία DMS. Η ανάκληση δεν αγγίζει το περιεχόμενο της σύμβασης και την υποχρέωση καταβολής πληρωμής του χρήστη. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι, ως συνέπεια μιας τέτοιας ανάκλησης, η TimoCom ενδεχομένως να μην είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τη χρήση της υπηρεσίας DMS.
(8) Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το χειρισμό των εγγράφων σύμφωνα με τα πρότυπα περί προστασίας δεδομένων και υποχρεούται σε τήρηση όλων των σχετικών διατάξεων περί προστασίας δεδομένων βάσει του εκάστοτε δίκαιου.
(9) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων, και δη της προαναφερόμενης παραγράφου (8), η TimoCom δικαιούται την άμεση καταγγελία της σύμβασης. Ο χρήστης αποδεσμεύει την TimoCom από οποιεσδήποτε αξιώσεις που απορρέουν από τη μη τήρηση των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων εκ μέρους του ή σχετίζονται με αυτή, συμβατικών ή λοιπών νομικών διατάξεων.
(10) Η υπηρεσία DMS δεν αντικαθιστά τα ηλεκτρονικά αρχεία δεδομένων, ειδικά δεν λαμβάνει χώρα καμία αναιρετικά ασφαλής, χρονικά απεριόριστη φύλαξη των εγγράφων από την TimoCom. Η τήρηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων φύλαξης ως προς τις κοινοποιήσεις εναπόκειται αποκλειστικά στο χρήστη. Με το πέρας του δικαιώματος χρήσης, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα γίνει διαγραφή των μεταβιβαζόμενων από αυτόν εγγράφων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
(11) Η συμβατική σχέση άρχεται με τη γραπτή αποδοχή ή την υπογραφή της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης και δύναται να καταγγελθεί από αμφότερα τα μέρη χωρίς μνεία λόγου εντός 14 ημερών πριν από το τέλος του ημερολογιακού μήνα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 1 μήνα και παρατείνεται κάθε 1 μήνα, εάν κάποιο από τα μέρη δεν καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση.

4. Τέλος χρήσης

(1) Το τέλος χρήσης καθίσταται απαιτητό εκ των προτέρων πριν από την αρχή της εκάστοτε περιόδου χρήσης και καταβάλλεται στην TimoCom το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα της εκάστοτε περιόδου χρήσης. Οι χρεώσεις για πρόσθετες παροχές που παρέχονται από την TimoCom είναι άμεσα απαιτητές Τα έξοδα πληρωμής επιβαρύνουν στο σύνολό τους τον χρήστη με εξαίρεση τη νομική ρύθμιση άμεσης χρέωσης ΕΧΠΕ (SEPA).
(2) Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα συμψηφισμού ή παρακράτησης των παροχών του λόγω ανταπαιτήσεων, εκτός εάν υφίσταται τελεσιδικία ή το αδιαμφισβήτητο των ανταπαιτήσεων.
(3) Εάν η TimoCom δίνει, λόγω της προκαταβολής πληρωμής για μια ορισμένη λογιστική περίοδο, μια έκπτωση σε έναν χρήστη, κατόπιν αυτή η έκπτωση αίρεται για τη σύμβαση ή το μέρος συμβάσεων, εάν ο χρήστης καταγγείλει πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου προηγουμένως τη σύμβαση. Το ίδιο ισχύει, εάν η έκτακτη καταγγελία της σύμβασης πραγματοποιείται μέσω TimoCom για σημαντικό λόγο.
(4) Η TimoCom διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει κάθε έτος κατάλληλα το αντίτιμο της συμφωνημένης άδειας χρήσης, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητή εγγυημένη τιμή για την εκάστοτε περίοδο. Η TimoCom γνωστοποιεί εγγράφως την αύξηση του αντιτίμου εντός προθεσμίας τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν από την έναρξη ισχύος της. Εάν η αύξηση του αντιτίμου υπερβαίνει το 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο χρήσης του προηγούμενου έτους, ο πελάτης έχει ειδικό δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εντός 14 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος της αυξημένης τιμής.
Η λήξη έκπτωσης ή ειδικής συμφωνίας ορισμένου χρόνου δεν συνιστούν αύξηση του αντιτίμου κατά την έννοια της παρούσας ρήτρας. Η μεμονωμένη ή επανειλημμένη μη άσκηση του δικαιώματος της TimoCom να αυξάνει το αντίτιμο δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα καθεαυτό. Η προκαταβολή αντιτίμου δεν εξασφαλίζει εγγυημένη τιμή για την προπληρωμένη χρονική περίοδο.

5. Ίση μεταχείριση, άδειες περαιτέρω εκμετάλλευσης, δικαιώματα προστασίας ιδιοκτησίας και δεδομένων

(1) Το Λογισμικό παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση στην προβολή χρηστών όπως και σε άλλους Χρήστες, χωρίς αυτός να απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση έναντι των άλλων Χρηστών.
(2) Από την παρούσα σύμβαση άδειας χρήσης δεν απορρέει δικαίωμα χορήγησης αδειών περαιτέρω εκμετάλλευσης ή παραχώρησης σε τρίτους των δεδομένων ή δυνατοτήτων χρήσης του Λογισμικού, ιδίως δε χρήσης του Λογισμικού για ιδία δικαιώματα προστασίας πληροφορικών εφαρμογών. Το λογισμικό και ο πηγαίος κώδικάς του προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Το Λογισμικό παραμένει ιδιοκτησία της TimoCom. Το λογισμικό μπορεί να περιέχει κωδικούς, οι οποίοι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, μαζί με σχετικές υποδείξεις, πιθανόν μέσω συνδέσμου. Αυτοί οι κωδικοί αδειοδοτούνται στο χρήστη βάσει συμβάσεων ή διατάξεων παραχώρησης άδειας του εκάστοτε τρίτου. Ο χρήστης αποδέχεται την ισχύ αυτών των συμβάσεων ή διατάξεων παραχώρησης άδειας.
(3) Ο Χρήστης υποχρεούται να υποδείξει στην TimoCom κάθε είδους καταχρηστική χρήση τρίτων έναντι των κανόνων χρήσης της παρούσας σύμβασης ή καταγγελίες απαιτήσεων τρίτων έναντι της χρήσης αυτού ή έναντι της TimoCom, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση νομική συνδρομή.
(4) Ο Χρήστης δεν έχει καμία αξίωση επί διαρκούς τεχνικής υποστήριξης σε θέματα λογισμικού, της μεταγενέστερης διανομής ενημερώσεων ή λοιπών μέσων δεδομένων, ιδίως κανένα δικαίωμα επί του πηγαίου κώδικα, να αναστρέψει, να αποσυναρμολογήσει ή να τροποποιήσει το λογισμικό. Ο Χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το χορηγηθέν Λογισμικό για παραγωγή λογισμικών τεχνικών βελτιώσεων, τροποποιημένων εκδόσεων λογισμικού ή για την παραγωγή αντιγράφων προς όφελος τρίτων ή και άλλων Χρηστών. Κάθε χρήση που υπερβαίνει την προβλεπόμενη, είτε μέσω αντιγράφων, παράλληλης ή εναλλακτικής χρήσης σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας ή προς όφελος διάφορων εμπορικών δραστηριοτήτων και/ ή εμπορικών εγκαταστάσεων, απαιτεί τον γραπτό διακανονισμό συμπληρωματικών αδειών χρήσης επί πληρωμή.
(5) Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την TimoCom για κάθε σχετική εταιρική τροποποίηση στο εμπορικό μητρώο ή το μητρώο επιτηδευμάτων αμέσως μετά τη δήλωση τροποποίησης. Τούτο αφορά κυρίως μετατροπές, αλλαγές διευθύνσεων, καθώς και την αποχώρηση ή την είσοδο δικαιούχων αντιπροσώπευσης καταχωρημένων στο εμπορικό μητρώο ή το μητρώο επιτηδευμάτων.
(6) Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η TimoCom αποθηκεύει τα τεχνικά δεδομένα του Χρήστη για λόγους ασφάλειας των δεδομένων και βελτίωσης της μεταφοράς δεδομένων.
(7) Ο χρήστης αποδέχεται ότι η TimoCom αποθηκεύει τα εμπορικά στοιχεία του χρήστη για τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης και συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη από φημισμένους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.
(8) Ο χρήστης αποδέχεται ότι η TimoCom μεταβιβάζει σε θυγατρικές ή σε εταίρους της τα στοιχεία του χρήστη για την εκπλήρωση της σύμβασης εκχώρησης αδείας χρήσης ή των εντολών παροχής υπηρεσιών. Γι' αυτήν την περίοδο αυτές είναι: TimoCom SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR- 75008 Paris; TimoCom Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES- 08328 Alella/Bacelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU- 8000 Székesfehérvár, D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL- 64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemerstr. 2-4, DE-40699 Erkrath.
Οι επιχειρήσεις αυτές συλλέγουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία του χρήστη αποκλειστικά κατ' εντολή της TimoCom και υπό τη διεύθυνσή της, και υποχρεούνται από την TimoCom στην τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.
Η μεταβίβαση στοιχείων του χρήστη σε τρίτους διεξάγεται σε περιπτώσεις εφαρμογής νομικών διατάξεων, κατά την εκτέλεση διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων καθώς και με σκοπό την παρεμπόδιση ή την καταπολέμηση αξιόποινων πράξεων ή παραβάσεων κατά των όρων άδειας χρήσης.
(9) Η TimoCom επισημαίνει ότι σύμφωνα με το § 28a Παρ. 1 Εδ. 5 του γερμανικού Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (BDSG) στοιχεία περί μη συμβατικού διακανονισμού ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από συμβατικές σχέσεις διαβιβάζονται στην SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, εφόσον η συμβατική σχέση που αποτελεί τη βάση της απαίτησης μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση λόγω καθυστερούμενων οφειλών και η οφειλόμενη παροχή δεν έχει ισοσκελιστεί εντός της κοινοποιημένης προθεσμίας πληρωμής παρά τη λήξη. Περισσότερες πληροφορίες για την SCHUFA θα βρείτε στη σελίδα www.meineSCHUFA.de.

6. Εγγύηση και ευθύνη

(1) Η TimoCom εγγυάται αποκλειστικά ότι η πλατφόρμα ενδείκνυται για χρήση στο συμφωνηθέν πεδίο δραστηριοποίησης. Τα στοιχεία που αφορούν περιγραφές προϊόντων, διαφημιστικά φυλλάδια και οι υποδείξεις χρήσης που παρέχονται από την TimoCom δίδονται υπό μορφή συστάσεων και δεν είναι δεσμευτικά. Η TimoCom αποποιείται οποιασδήποτε άλλης ευθύνης. Ιδίως, η TimoCom δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για την επικαιρότητα, ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που παρέχονται από άλλους χρήστες, ούτε για τη συμβατότητα της πλατφόρμας με την υποδομή του Χρήστη σε πληροφορικά συστήματα ή με τις χρησιμοποιούμενες συνδέσεις δικτύου δεδομένων.
(2) Η δημιουργία υπερκειμενικών συνδέσμων και οι πληροφορίες σε ιστοσελίδες τρίτων που είναι προσπελάσιμες μέσω υπερκειμενικών συνδέσμων από την διαδικτυακή αρχική σελίδα της TimoCom δεν συγκαταλέγονται στις συμβατικές παροχές. Και δεν εξυπηρετούν ούτε την λεπτομερέστερη περιγραφή των συμβατικών υποχρεώσεων παροχών. Οι υφιστάμενοι υπερκειμενικοί σύνδεσμοι και/ή οι προσπελάσιμες ιστοσελίδες μέσω αυτών των υπερκειμενικών συνδέσμων δεν υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο, συνεπώς η TimoCom δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ορθότητά τους.
(3) Η TimoCom δεν ευθύνεται για ζημίες τις οποίες προκαλούν οι διάφοροι Χρήστες σε αλλήλους, εκτός εάν πρόκειται για απώλεια ή σφάλμα μεταφοράς δεδομένων ή άλλο σφάλμα. Η TimoCom δεν ευθύνεται για κακόβουλο λογισμικό ή κώδικες προγραμμάτων (ιούς, λογισμικούς «δούρειους ίππους», σκουλήκια, κ.λπ.) τα οποία μεταδίδονται μέσω των Χρηστών στην προβολή χρηστών ή προσβάλλουν τις αναρτήσεις ή περιγραφές προσφορών τους και εξαπλώνονται διαμέσου αυτών. Ο Χρήστης είναι άμεσα υπεύθυνος για τη μη μετάδοση τέτοιου είδους κακόβουλο λογισμικό.
(4) Η TimoCom δεν είναι ούτε συμβαλλόμενο μέρος ούτε μεσάζων μιας σύμβασης που συνάπτεται μέσω της πλατφόρμας ή κλητήρας δήλωσης σχετικής με τη σύναψη σύμβασης. Η TimoCom δεν εγγυάται συνεπώς με κανέναν τρόπο τη δέουσα εξέλιξη των συναφθεισών συμβάσεων μεταξύ των Χρηστών. Ο Χρήστης ελέγχει ιδία ευθύνη την ορθότητα των δεδομένων και στοιχείων που του παρέχουν τρίτοι.
(5) Ο Χρήστης αποδεσμεύει την TimoCom από όλες τις υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση της πλατφόρμας από το Χρήστη σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Η TimoCom συνάπτει κατ' αναλογία ίδιες συμφωνίες με άλλους Χρήστες και εκχωρεί, εάν απαιτηθεί, τυχόν υφιστάμενες απαιτήσεις αποζημίωσης (προτεραιότητα έχει πρώτα η ικανοποίηση των ιδίων αξιώσεων αποζημίωσης της TimoCom) έναντι άλλων Χρηστών για την ικανοποίηση του ζημιωθέντος Χρήστη.
(6) Ο κίνδυνος της μη ή της λανθασμένης μεταφοράς δεδομένων βαραίνει τον Χρήστη, αφ' ης στιγμής τα δεδομένα εξέλθουν του εύρους ευθύνης της TimoCom.
(7) Οι περιορισμοί ή αποκλεισμοί ευθύνης στην παρούσα σύμβαση για ζημίες του Χρήστη δεν ισχύουν σε περίπτωση:
α) της σκόπιμης ή εξ αμελείας πρόκλησης εκ μέρους της TimoCom, των νόμιμων αντιπροσώπων της ή βοηθών εκπλήρωσης,
β) υπαίτιας παράβασης μιας βασικής συμβατικής υποχρέωσης, μέσω της οποίας διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων της σύμβασης,
γ) ευθύνης εξαιτίας δόλου ή παραχώρησης εγγύησης,
δ) ευθύνης βάσει του αναγκαστικού δικαίου, όπως ο νόμος περί ευθύνης του προϊόντος ή
ε) ευθύνης για υπαίτια βλάβη της ζωής, της υγείας ή σωματική βλάβη
εκ μέρους της TimoCom, των νόμιμων αντιπροσώπων της ή βοηθών εκπλήρωσης.
(8) Εάν ο Χρήστης είναι επιχειρηματίας, η ευθύνη σοβαρής αμέλειας για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα εδάφια α) και β) της ανωτέρω παραγράφου 7, περιορίζεται στην προβλεπόμενη τυπική για τη σύμβαση ζημία κατά τη σύναψη της σύμβασης. Για την απώλεια δεδομένων, προγραμμάτων και την αποκατάστασή τους μέσω της χρήσης της πλατφόρμας, η TimoCom ευθύνεται στις περιπτώσεις των εδαφίων α) και β) της ανωτέρω παραγράφου 7 μόνο στο βαθμό που η εν λόγω απώλεια δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί μέσω της λήψης κατάλληλων προληπτικών μέτρων από τον Χρήστη, για παράδειγμα με την τακτική προστασία των δεδομένων.
(9) Στοιχεία της πλατφόρμας που χαρακτηρίζονται ως «BETA» ή «έκδοση BETA» συνιστούν κατά κανόνα ως προς την καταλληλότητα χρήσης ημιτελή προϊόντα, τα οποία ενώ περιέχουν όλες τις ουσιαστικές λειτουργίες, υπόκειται σε περιορισμούς ως προς την απόδοση, τη συμβατότητα και τη σταθερότητα καθώς, όπως έδειξε η πείρα, δεν είναι εφικτή η προσομοίωση σε όλα τα περιφερειακά και λογισμικά περιβάλλοντα ή σε όλες τις συμπεριφορές των χρηστών πριν από την παρουσίαση. Για το λόγο αυτό η TimoCom διαθέτει τέτοια στοιχεία BETA της πλατφόρμας χωρίς καμία υποχρέωση για δοκιμαστικούς σκοπούς, κατά τους οποίους απαιτούνται οι εκθέσεις εμπειρίας των χρηστών. Δεν εγγυώνται οι παραγωγικές ιδιότητες καθώς και η έλλειψη σοβαρών σφαλμάτων. Ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι η TimoCom δεν έχει καμία ευθύνη ως προς τα παραπάνω καθώς και για βλάβες του συστήματός της, την απώλεια δεδομένων, ζημίες από βλάβες ή επακόλουθες ζημίες ή απώλειες κερδών. Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λογισμικού ενός στοιχείου BETA της πλατφόρμας, o χρήστης θα διεξάγει μια ολοκληρωμένη διαδικασία διασφάλισης των δεδομένων.

7. Διαμαρτυρίες

(1) Εάν η TimoCom λάβει πληροφορίες για Χρήστη, σύμφωνα με τις οποίες ο Χρήστης έχει υπαίτια παραβεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από σύμβαση μεταφοράς φορτίου, από την παρούσα σύμβαση ή λοιπές ισχύουσες νομικές διατάξεις (εφεξής καταγγελίες), η TimoCom έχει το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούται, να γνωστοποιήσει τις καταγγελίες αυτές στον εμπλεκόμενο Χρήστη, με ή χωρίς αποκάλυψη του καταγγέλλοντος, ή σε άλλους Χρήστες κατόπιν ακρόασης και εξέτασης αυτού.
(2) Ο χρήστης στον οποίο απευθύνεται η καταγγελία («θιγόμενος») υποχρεούται αμέσως και το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από την γνωστοποίηση σε αυτόν της καταγγελίας, να εκφέρει γραπτώς γνώμη επί του περιεχομένου αυτής προς την TimoCom και να διορθώσει την καταγγελία ή να αιτιολογήσει πιθανή χρονική καθυστέρηση για την εκφορά της γνώμης του.
(3) Εάν ο Χρήστης δεν καταφέρει στην γραπτή γνωμοδότησή του να καταρρίψει τις καταγγελίες περί αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεών του, η TimoCom έχει το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούται, να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας από τον Χρήστη. Η απαίτηση αποκατάστασης της ζημίας εντός ορισμένου χρόνου είναι πλεονασματική, εάν αυτή δεν κρίνεται εύλογη κατά περίπτωση για την TimoCom.
(4) Τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 σε συνάρτηση με το δικαίωμα της διακοπής παροχής ή της καταγγελίας της σύμβασης υφίστανται αποκλειστικά προς χάριν της TimoCom. Εάν η TimoCom δεν κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, αποκλείεται η ευθύνη έναντι των υπόλοιπων Χρηστών.
(5) Η TimoCom δεν υποχρεούται να ελέγξει τις καταγγελίες των οποίων καθίσταται αποδέκτρια.

8. Έκτακτη καταγγελία, διάρκεια άδειας εκμετάλλευσης, τελικές διατάξεις

(1) Η διάρκεια του δικαιώματος χρήσης καθορίζεται από τις επιμέρους συμφωνηθείσες ενότητες προγραμμάτων του λογισμικού. Κατά τη διάρκεια ατελούς περιόδου χρήσης υπάρχει η δυνατότητα άμεσης καταγγελίας της σύμβασης από αμφότερα τα μέρη.
(2) Κάθε μέρος έχει δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης χωρίς την τήρηση προθεσμίας καταγγελίας, σε περίπτωση που συντρέχει σημαντικός λόγος. Σημαντικός λόγος έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης απο την TimoCom υφίσταται ιδίως όταν:
α) ο Χρήστης καθίσταται αφερέγγυος ή απειλείται με αφερεγγυότητα,
β) η κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Χρήστη ανακαλείται ελλείψει πτωχευτικής περιουσίας ή ο Χρήστης πρέπει να καταθέσει ένορκη υπεύθυνη δήλωση,
γ) ο Χρήστης είναι υπαίτιος για παράβαση των διατάξεων των όρων αυτών, η οποία θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης ή δικαιολογούν τη διακοπή παροχής κατά το στοιχείο 3, παράγραφο 4 ή 5.
δ) ο Χρήστης καθυστερήσει πέραν των 14 ημερολογιακών ημερών την πληρωμή ποσού το οποίο ανέρχεται σε τέλος χρήσης ενός μήνα ή
ε) οι εταιρικές σχέσεις της επιχείρησης του χρήστη αλλάξουν κατά 25% και πλέον ή η επιχείρηση εκπροσωπείται νόμιμα από τρίτους, κάθε φορά σε σχέση με την κατάσταση σύναψης της σύμβασης.
(3) Το δικαίωμα χρήσης ισχύει από την ενεργοποίηση μέσω της TimoCom και λήγει παράλληλα με τη λήξη της συμβατικής σχέσης.
(4) Ο Χρήστης οφείλει να διαγράψει αμέσως το Λογισμικό μετά το τέλος της σύμβασης χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα παρακράτησης και να απέχει από κάθε χρήση του Λογισμικού.
(5) Εάν ο Χρήστης είναι επιχειρηματίας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικά περιουσιακά στοιχεία δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 310, παρ. 1, πρόταση 1 του γερμανικού Αστικού Κώδικα ή δεν έχει γενική έδρα δωσιδικίας στη Γερμανία, συμφωνείται ως τόπος εκπλήρωσης και δωσιδικίας το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Ισχύει η γερμανική νομοθεσία κατ' αποκλεισμό της Σύμβασης των ΗΕ περί διεθνών πωλήσεων αγαθών.
(6) Σε περίπτωση που η TimoCom παρέχει στον χρήστη τη μετάφραση της παρούσας σύμβασης ή τη μετάφραση τμημάτων αυτής, εφαρμοστέα και νομικά δεσμευτική παραμένει η γερμανική έκδοση, σε περίπτωση που οι εκάστοτε μεταφράσεις περιέχουν αντιφάσεις ή αποκλίσεις από τη γερμανική έκδοση.
(7) Εάν μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων όρων είναι ανενεργές, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θίγεται. Αντί της ανενεργής διάταξης ισχύει ως συμφωνηθείσα εκείνη η ενεργή ρύθμιση, η οποία εξυπηρετεί καλύτερα τον σκοπό της ανενεργής διάταξης.

Ημερομηνία: 07.09.2016

Γενικοί Όροι Χρήσης – TimoCom CashCare – Γερμανία:TimoCom CashCare

Άρθρο 1 – Παροχή

1. Η TimoCom Soft- und Hardware GmbH ενεργεί αποκλειστικά με σκοπό την υποστήριξη του εντολέα στην είσπραξη του καθαρού τιμολογημένου ποσού. Η TimoCom προσκαλεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια τον οφειλέτη να λάβει θέση ως προς την καθυστερούμενη απαίτηση και/ή να την εξοφλήσει. 2. Η TimoCom δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την επιτυχία της παρέμβασης. 3. Οι πληρωμές, πιστώσεις ή συμψηφισμοί του οφειλέτη κατόπιν παρέμβασης εκλαμβάνονται ως επιτυχία της παρέμβασης, εάν ο εντολέας δεν δηλώσει στην TimoCom εντός 2 εβδομάδων από την ταχθείσα προθεσμία εξόφλησης ότι δεν έλαβε χώρα η τακτοποίηση της απαίτησης. 4. Ο εντολέας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ανά πάσα στιγμή σε περαιτέρω ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.

Άρθρο 2 – Αμοιβή

1. Το παραστατικό είναι άμεσα πληρωτέο με τη λήψη του. 2. Η TimoCom μπορεί να συμψηφίζει εισερχόμενα από τον οφειλέτη ποσά με ίδιες απαιτήσεις έναντι του εντολέα (συναλλαγές αλληλόχρεου λογαριασμού). 3. Η TimoCom διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει το τιμολογημένο ποσό από κοινού με άλλες τιμολογήσεις, εφόσον στο πλαίσιο της εμπορικής σχέσης υπάρχει ήδη εξουσιοδότηση είσπραξης του εντολέα. Στο πλαίσιο αυτό, ο εντολέας παρέχει στην TimoCom την πληρεξουσιότητα να εισπράττει το μη αμφισβητούμενο τιμολογημένο ποσό από τον γνωστοποιημένο λογαριασμό της επιχείρησης.

Άρθρο 3 – Έναρξη και λήξη

1. Ο εντολέας δεσμεύεται από την πρόταση ανάθεση εντολής για 3 εργάσιμες ημέρες. Η σύμβαση γεννάται με την αποδοχή της εντολής από την TimoCom. Η αποδοχή δεν επιβάλλει ιδιαίτερο τύπο και μπορεί ειδικότερα να επέρχεται σιωπηρά. Η αποδοχή της σύμβασης λογίζεται από την TimoCom ως γενόμενη, ιδίως όταν η παρέμβαση της TimoCom έναντι του οφειλέτη έχει ήδη λάβει χώρα αποδεδειγμένα εντός της προθεσμίας αυτής. 2. Καταγγελία της εντολής από τον εντολοδόχο χωρεί μετά 2 εβδομάδες από τη αναγγελία της. Σε περίπτωση επιτυχίας της παρέμβασης έναντι του οφειλέτη, ο εντολέας εξακολουθεί να υπέχει ευθύνη ενημέρωσης σχετικά με την πληρωμή απαίτησης που αποτέλεσε αντικείμενο παρέμβασης και η TimoCom διατηρεί την αξίωση καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής. 3. Το δικαίωμα αμφοτέρων των συμβαλλομένων στην έκτακτη καταγγελία της σύμβασης σε περίπτωση βαριάς παράβασης καθήκοντος δεν θίγεται. 4. Σε περίπτωση που ο εντολέας ή ο οφειλέτης απολέσει ή παύσει την ιδιότητά του ως πελάτη της TimoCom στο πλαίσιο εντολής παρέμβασης, τόσο ο εντολέας όσο και η TimoCom έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύμβαση θεωρείται ως εφεξής λυθείσα. 5. Σε περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή της παρέμβασης διαπιστωθεί ότι η απαίτηση είναι πιθανώς επισφαλής, η παρέμβαση περατώνεται και ο εντολέας ενημερώνεται σχετικά. Ως επισφαλής λογίζεται η απαίτηση ιδίως όταν είναι αμφισβητήσιμη, εκχωρηθείσα, εκκρεμής, έλκει δικαιώματα ή βαρύνεται με δικαιώματα τρίτων ή όταν ο οφειλέτης δεν δύναται να πληρώσει. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύμβαση θεωρείται ως εφεξής λυθείσα. 6. Ο εντολοδόχος υποχρεούται να συνδράμει την TimoCom με τις κατάλληλες πληροφορίες. Σε περίπτωση που η TimoCom δεν λάβει εντός 14 ημερών αναγκαίες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της εντολής, παρά σχετικό αίτημά της, δικαιούται να τερματίσει την εντολή και να χρεώσει το πάγιο τέλος ή την αναλογούσα ως τη στιγμή εκείνη αμοιβή επιτυχούς παρέμβασης.

Άρθρο 4 – Ευθύνη

1. Η TimoCom ευθύνεται για ζημίες του εντολέα που απορρέουν από την αποδοχή ή εκτέλεση της σύμβασης μόνο σε περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας. Η TimoCom αποποιείται οποιασδήποτε άλλης ευθύνης. 2. Οι περιορισμοί ή αποκλεισμοί ευθύνης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης για ζημίες του εντολέα δεν ισχύουν σε περιπτώσεις: α) πρόκλησης των ζημιών από την TimoCom από πρόθεση ή βαριά αμέλεια, β) υπαίτιας αθέτησης ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης, η οποία απειλεί την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, γ) ευθύνης εξαιτίας δόλου ή χορήγησης εγγύησης, δ) ευθύνης κατά το αναγκαστικό δίκαιο, όπως ο νόμος περί ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα ή ε) ευθύνης για υπαίτια βλάβη της ζωής, της υγείας ή του σώματος εκ μέρους της TimoCom, των νομίμων αντιπροσώπων της ή βοηθών εκπλήρωσης. 3. Εάν ο εντολέας είναι επιχειρηματίας, η ευθύνη στις περιπτώσεις βαριάς αμέλειας των στοιχείων α) και β) της ως άνω παραγράφου 2, περιορίζεται στην προβλέψιμη κατά τη σύναψη της σύμβασης τυπική ζημία. 4. Ο εντολέας φέρε την ευθύνη για το απαιτητό και αδιαμφισβήτητο του εκκρεμούς ποσού καθώς και για την προσκόμιση στην TimoCom όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών. Επισημαίνεται ότι ο εντολέας μπορεί να απαιτήσει την καταβολή από τον οφειλέτη των εξόδων της αμοιβής επιτυχούς παρέμβασης μόνο εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την παροχή του και υποχρεούται σε αποζημίωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Για τα εν λόγω έξοδα ο εντολέας απευθύνεται απευθείας στον οφειλέτη. 5. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η TimoCom έχει το δικαίωμα να καταστρέφει το σύνολο των εγγράφων τα οποία δεν υποχρεούται εκ του νόμου να τηρεί.

Άρθρο 5 – Λοιπά

1. Όλες οι συμφωνίες περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο. 2. Στο μέτρο που ο εντολέας δεν είναι καταναλωτής, τόπος εκπλήρωσης της παροχής και αρμοδιότητας των δικαστηρίων είναι το Ντίσελντορφ. Ισχύει το γερμανικό δίκαιο. 3. Σε περίπτωση που μια εκ των διατάξεων της σύμβασης είναι ή καθίσταται ανενεργή, δεν θίγει την ενέργεια όλων των λοιπών διατάξεων ή συμφωνιών. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται, σε αντικατάσταση των ανενεργών διατάξεων, να συνάψουν ενεργή συμφωνία, η οποία εξυπηρετεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα τον σκοπό της ανενεργής διάταξης.

Ημερομηνία: 01.10.2014

Η Εγκυκλοπαίδεια Mεταφορών – Απαντήσεις γύρω από το θέμα της μεταφοράς

Συμφωνώ σε αυτά τα cookies για την ανάλυση, το εξατομικευμένο περιεχόμενο και τη διαφήμιση.