Με TC eBid® οι μεταφορείς επωφελούνται των πρόσθετων μερικών και ολόκληρων φορτίων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως πελάτες παραγωγής και εμπορικοί πελάτες διασφαλίζετε ταυτόχρονα τους αυριανούς χώρους φορτίου. Ένα ακόμη πλεονέκτημα: Έτσι, όλοι αυτοί που συμμετέχουν στην αλυσίδα διοικητικής μέριμνας μπορούν να συνδέσουν τους νέους πελάτες με πιθανούς εμπορικούς εταίρους.